HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Chinese Language Course | หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว
 
ลักษณะหลักสูตร
ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยหลายแห่งในเมืองจีน ได้เปิดแผนกภาษาจีนนักศึกษาต่างชาติขึ้น เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนกับนานาประเทศ และการเรียนการสอนที่จัดขึ้นเฉพาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นลักษณะการเรียนแบบไม่เก็บหน่วยกิจ โดยมีเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับ การพูด การฟัง การอ่าน และ การเขียนภาษาจีน แบ่งเป็นการเรียนระดับพื้นฐาน (สำหรับผู้ไม่มีความรู้เลย) ระดับต้น กลางและสูง
ระยะเวลาเรียน
ใน 1 รอบปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 เทอมการศึกษา คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน - มกราคมของปีถัดไป) และเทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม - กรกฎาคม) ซึ่งมีระยะเวลาเรียนทั้งสิ้นประมาณ 18 - 20 สัปดาห์ต่อเทอม โดยเรียนสัปดาห์ละ 16 - 20 คาบ
ระยะเวลารับสมัคร

เทอมฤดูใบไม้ร่วง - เริ่มเปิดเรียนราวต้นเดือนกันยายนของทุกปี
ยื่นใบสมัครก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม (สำหรับผู้สมัครเรียนมหาวิทยาลัยในเมืองปักกิ่ง)
ยื่นใบสมัครก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน (สำหรับผู้สมัครเรียนมหาวิทยาลัยในเมืองอื่น ๆ)

เทอมฤดูใบไม้ผลิ - เริ่มเปิดเรียนราวต้นเดือนมีนาคมของทุกปี
ยื่นใบสมัครก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน (สำหรับผู้สมัครเรียนมหาวิทยาลัยในเมืองปักกิ่ง)
ยื่นใบสมัครก่อนสิ้นเดือนธันวาคม (สำหรับผู้สมัครเรียนมหาวิทยาลัยในเมืองอื่น ๆ)

คุณสมบัตืของผู้สมัคร
1. อายุ 18 - 60 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
2. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย
เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

1. ใบสมัคร กรอกด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ )
2. รูปถ่ายสีขนาด 33x48 มม. ตามเกณฑ์ของสถานฑูตจีน ดูรายละเอียดจำนวน 12 ใบ
3. สำเนาหลักฐานทางการศึกษา เช่น ใบเกรด หรือใบจบ เป็นภาษาอังกฤษ
4. สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมตัวจริง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

ตัวอย่างวิชาของ
Shanghai International Studies University
ระดับชั้น
วิชา
ระดับต้น
A / B - Primary Comprehensive (I / II)
- Primary Spoken (I / II)
- Primary Listening (I / II)
C - Primary Comprehensive (III)
- Primary Spoken (III)
- Primary Listening (III)
- Primary Chinese Extensive Reading
วิชาเลือก - Chinese Character Writing (เทอม 1)
- Primary Chinese Viewing, Listening, Speaking (เทอม 1)
- Lectures on Chinese Characters (เทอม 2)
- Primary Chinese Practical Writing (เทอม 2)
- Calligraphy, Taijiquan, Chinese Musical Instruments
ระดับกลาง
A - Intermediate Chinese Extensive Reading (I)
- Intermediate Spoken Chinese (I)
- Intermediate Chinese Listening (I)
- Intermediate Chinese Viewing Listening Speaking (I)
B - Intermediate Chinese Extensive Reading (I)
- Intermediate Spoken Chinese (I)
- Intermediate Chinese Listening (I)
- Intermediate Chinese Viewing Listening Speaking (I)
- News Listening
วิชาเลือก - Chinese Writing (I / II)
- Chinese Newspaper Reading (I / II)
- Modern Chinese Phonetics (เทอม 2)
- Introduction to Chinese Characters (เทอม 2)
- Translation Foundation, Calligraphy
ระดับสูง
A - Advanced Chinese Extensive Reading (I / II)
- Advanced Spoken Chinese (I /II)
- Advanced Chinese Listening (I /II)
- Advanced Chinese Viewing Listening Speaking (I / II)
- Translation (I / II)
วิชาเลือก - Chinese Writing (เทอม 1)
- Modern Chinese Vocabulary (เทอม 1)
- Modern Chinese Grammar (เทอม 1)
- Ancient Chinese
- Readings in Classical Literature
- Chinese Newspaper Reading
- Basic Application of Computers
- Chinese Folk Custom (เทอม 2)
- Contemporary Chinese Economics (เทอม 2)
หมายเหตุ
- การเรียนภาษา โดยทั่วไปเรียนในช่วงเช้า
- ในแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีการจัดแบ่งระดับชั้นเรียนและวิชาเลือกไม่เหมือนกัน
- วิชาเลือก โดยทั่วไปจะเรียนในช่วงบ่าย ซึ่งขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้เรียน
- วิชาเลือกข้างต้นนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
รายชื่อมหาวิทยาลัยและตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)
เมือง
ชื่อมหาวิทยาลัย
จำนวนนักเรียน
ต่างชาติทั้งหมด
(โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน
ต่อห้อง
(โดยประมาณ)
ค่าสมัคร/
ค่าลงทะเบียน
ค่าเรียนต่อเทอม
ค่าที่พักต่อวันต่อคน
เมืองปักกิ่ง Tsinghua University
> 1,800 คน
25-30 คน
400 หยวน
12,600 หยวน
40-80 หยวน
Beihang University
600 คน
25-30 คน
400 หยวน
9,000 หยวน
400 หยวน
University of International Business and Economics
1,200 คน
25-30 คน
660 หยวน
9,900 หยวน
45-60 หยวน
Beijing Normal University
1,500 คน
25-30 คน
450 หยวน
11,600 หยวน
60-95 หยวน
Beijing Language and Culture University
4,000 คน
~25 คน
600 หยวน
11,600 หยวน
80-135 หยวน
Beihang University
800 คน
25-30 คน
400 หยวน
9,000 หยวน
42 หยวน
Capital Normal University
> 1,000 คน
25-30 คน
450 หยวน
9,800 หยวน
70-110 หยวน
Beijing University of Chemical Technology
250 คน
~25 คน
500 หยวน
8,250 หยวน
50-100 หยวน
เมืองเทียนจิน Tianjin University
800 คน
~25 คน
420 หยวน
6,900 หยวน
60 หยวน
เมืองฮาร์บิน Harbin Engineering University
50 คน
~15 คน
250 หยวน
7,000 หยวน
20 หยวน
เมืองชิงเต่า Qingdao Technological University, Qindao College
200 คน
20 คน
400 หยวน
7,000 หยวน
40-80 หยวน
เมืองต้าเหลียน Dongbei University of Finance and Economics
250 คน
~20 คน
680 หยวน
8,800 หยวน
45 หยวน
Dalian Maritime University
300 คน
~20 คน
500 หยวน
8,500 หยวน
30-60 หยวน
เมืองเฉิงตู Southwest University of Finance and Economics
150 คน
15-20 คน
400 หยวน
7,000 หยวน
20-40 หยวน
เมืองเซี่ยงไฮ้ Shanghai Normal University
600 คน
~20 คน
420 หยวน
8,800 หยวน
50-83 หยวน
Shanghai University of Finance and Economics
1,000 คน
15-20 คน
415 หยวน
9,000 หยวน
42 หยวน
Shanghai International Studies Unviersity
1,100 คน
20-30 คน
450 หยวน
8,400 หยวน
50-110 หยวน
Donghua Unviersity
600 คน
20-30 คน
400 หยวน
9,200 หยวน
45-95 หยวน
Fudan Unviersity
1,200 คน
~25 หยวน
400 หยวน
10,500 หยวน
65-100 หยวน
เมืองหนานจิง Nanjing Normal University
800 คน
~15 คน
350 หยวน
8,300 หยวน
25-100 หยวน
เมืองหังโจว Zhejiang Unviersity
1,000 คน
~25 คน
400 หยวน
9,000 หยวน
30-120 หยวน
Hangzhou Normal University
100 คน
10-15 คน
400 หยวน
6,600 หยวน
35 หยวน
เมืองกวางเจา Sun Yat-Sen University
500 คน
15-20 คน
400 หยวน
8,700 หยวน
35-55 หยวน
South China University of Technology
800 คน
20-25 คน
450 หยวน
8,500 หยวน
40-60 หยวน
South China Normal University
400 คน
20-25 คน
420 หยวน
8,600 หยวน
67 หยวน
Jinan University
400 คน
20-25 คน
500 หยวน
8,850 หยวน
25-50 หยวน
เมืองเสินเจิ้น Harbin Institute of Technology Shenzhen Graduate School
100 คน
15-20 คน

350 หยวน

8,800 หยวน
34 หยวน
เมืองกุ้ยหลิน Guangxi Normal University
300 คน
10-15 คน
400 หยวน
6,800 หยวน
16-20 หยวน
เมืองซีอาน Northwest University
800 คน
20-30 คน
350 หยวน
7,500 หยวน
40-60 หยวน
เมืองอู่ฮั่น Wuhan University   > 2,000 คน
20-25 คน
800 หยวน
8,500 หยวน
70-80 หยวน
เมืองหนานทง Nantong University   > 1,000 คน
10-15 คน
400 หยวน
8,000 หยวน
25-50 หยวน