HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
News & Informations | ข่าวสาร และ ข้อมูล

OREN ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมข้าราชการพลเรือนที่จัดงาน OCSC Expo ทุกปี โดยในปีนี้ได้จัดการแนะแนวผ่านออนไลน์ได้แก่ หัวข้อ 1. เรียนต่อจีนแผ่นดินใหญ่ ไปเมืองไหนดี
หัวข้อ 2. เตรียมตัวอย่างไรให้ได้ไปจีน สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐาน

OREN ร่วมกับ สายการบินต่างๆในประเทสจีนจัดโปรโมชั่นจำหน่ายตั๋วเครื่องบินของนักเรียนในราคาถูกเป็นพิเศษ ครอบคลุมเส้นทางหลักในประเทศจีน
โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • ผู้ซื้อตั๋วต้องได้รับใบตอบรับของทางมหาวิทยาลัยในประเทศจีน
  • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วปีโดยสามาถระบุวันเดินทางกลับในภายหลังได้
  • ราคาดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาสอบถามได้ที่ศูนย์
  • ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมันแล้ว

โครงการเรียนภาษาและฝึกงานที่เมืองหังโจว ประเทศจีน ระยะเวลา 3, 4 และ 6 เดือน โดยสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดทั้งปี เพื่อพัฒนาศักยภาพทางภาษาในระหว่างช่วงฝึกงาน เตรียมพร้อมรับความท้าทายของโลกธุรกิจการค้าและ ในขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพของโรงแรมชั้นนำในประเทศจีน ร่วมกับชาวจีนและชาวต่างชาติอีกด้วย สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์