HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Tianjin University

มหาวิทยาลัยแห่งเมืองเทียนสิน
ใกล้ปักกิ่งเพียง 30 นาที
หอพักมีทั้งห้องเดี่ยวและคู่

 

ประวัติโดยย่อ
มหาวิทยาลัยเทียนจิน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 1895 บนเนื้อที่ 137 เฮกเตอร์ โดยเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงแห่งแรก ๆ ในประวัติศาสตร์การศึกษาจีนยุคใหม่ และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยหลัก ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการจีน นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนในระดับต่าง ๆ ทั้งในระดับโรงเรียนและระดับมหาวิทยาลัย โดยในระดับมหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีหลักสูตรต่าง ๆ มากมาย ซึ่งแบ่งออกเป็นระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยมีนักศึกษาประมาณ 19,000 คน นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ อีกกว่า 2,200 คน มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเมื่อปี 1954 จนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนต่างชาติเข้าทำการศึกษามากกว่า 4,000 คน ในสาขาวิชาต่าง ๆ จาก กว่า 70 ประเทศทั่วโลก ได้รับการยอมรับและพัฒนาให้มีความเป็นมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งได้รับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ จากองค์กรและจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีความพร้อมทั้งในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น หอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งสามารถรองรับได้ถึงกว่า 400 คน

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว | Long Term Chinese Training Programs
 2. ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม) ชั้นเรียนแบ่งตามระดับต้น กลาง และ สูง ตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐานเลย เนื้อหาการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งในส่วนของการฝึกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน

  ตารางการเรียนการสอน ชั้นเรียนภาษาจีนเรียน 20 คาบต่อสัปดาห์ โดยในช่วงเช้าจะเป็นการเรียนภาษาจีน และในช่วงบ่ายจะเป็นวิชาเลือก ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนภาษาระดับกลางขึ้นไป ซึ่งอาจจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ ทั้งนี้กิจกรรมในเทอมต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจำนวนผู้สนใจเรียน ในช่วงบ่ายมีวิชาเลือก เช่น การฝึกการออกเสียง การวาดภาพ การเขียนพู่กัน

 3. หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น | Short - Term Chinese Training Programs
 4. เป็นหลักสูตรที่เรียนร่วมกับนักเรียนหลักสูตรภาษาจีน ระยะยาว แต่ผู้สมัครจะทำการสมัครเรียนตั้งแต่ 1 - 3 เดือน และผู้สมัครควรเป็นผู้มีพื้นฐานภาษาจีน

 5. หลักสูตรภาษาจีนปริญญาตรี สำหรับนักเรียนต่างชาติ | Chinese Language Studies

 6. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี | Undergraduate Program

 7. ค่าเรียน
  หลักสูตร ค่าสมัคร ค่าเรียน
  หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว 420 หยวน 6,900 หยวน / เทอม ,13,800 หยวน / ปี
  หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น 420 หยวน / สัปดาห์
  หลักสูตรภาษาจีนปริญญาตรี   16,600 หยวน / ปี

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย

  ประเภทที่พัก ราคาที่พัก ต่อ วัน ต่อ คน
  ห้องเดี่ยว ห้องน้ำส่วนตัว 60 หยวน
  หมายเหตุ
  - ภายในที่พักมีโทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ โต๊ะเขียนหนังสือ ห้องครัวรวม
  - ค่าที่พักห้องเดี่ยวไม่รวมค่าไฟ ยกเว้นที่พักประเภทห้องคู่

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Tianjin University เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(1 เทอมประมาณ 135, วัน 1 ปีประมาณ 270 วัน)
ค่าวีซ่า
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-เทียนสิน สายการบิน Air China
รวมค่าใช้จ่าย
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้

  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ

  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ

 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท

  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN

  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาโทรสารหลักฐานใบโอนเงินมายัง 0-2229-4479 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร

  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"

 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง

 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย


Gallery | ดูรูปทั้งหมด