HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Chinese Language Course | หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น
ลักษณะหลักสูตร

ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยหลายแห่งในเมืองจีน ได้เปิดแผนกภาษาจีนนักศึกษาต่างชาติขึ้น เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนกับนานาประเทศ และการเรียนการสอนที่จัดขึ้นเฉพาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นลักษณะการเรียนแบบไม่เก็บหน่วยกิจ โดยมีเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับ การพูด การฟัง การอ่าน และ การเขียนภาษาจีน แบ่งเป็นการเรียนระดับพื้นฐาน (สำหรับผู้ไม่มีความรู้เลย) ระดับต้น กลางและสูง

ในหลักสูตรนี้ สามารถสมัครเรียนได้ในเฉพาะบางมหาวิทยาลัยเท่านั้น โดยมีระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 4 - 12 สัปดาห์ โดยเป็นการเข้าเรียนแทรกชั้นเรียนของหลักสูตรระยะยาว

ระยะเวลาเรียน

ช่วงเวลาเดียวกับหลักสูตรระยะยาว

ระยะเวลารับสมัคร

ช่วงเวลาเดียวกับหลักสูตรระยะยาว

คุณสมบัตืของผู้สมัคร
1. อายุ 18 - 60 ปี มีสุขภาพแข็งแรง (บางแห่งรับอายุ 16 ปีขึ้นไป)
2. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย
เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน
1. ใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ )
2. รูปถ่ายสีขนาด 1 – 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
3. สำเนาหลักฐานทางการศึกษา
4. สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมตัวจริง

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบของแต่ละมหาวิทยาลัยระยะเวลา 8 สัปดาห์ (โดยประมาณ)

เมือง
รายชื่อ
ระยะเวลา
ค่าสมัคร
ค่าเรียน
ค่าที่พักต่อคน
ค่าตั๋วเครื่องบิน
หมายเหตุ
ปักกิ่ง 8 สัปดาห์
500 หยวน
(2,500 บาท)
4,000 หยวน
(20,000 บาท)
ห้องคู่ 2,800 หยวน
   (14,000 บาท)
TG ~ 28,000 บาท
CA ~ 22,650 บาท
ค่าเรียนเดือนละ 500 หยวน
8 สัปดาห์
500 หยวน
(2,500 บาท)
6,400 หยวน
(32,000 บาท)
ห้องคู่ 3,900 หยวน
   (19,500 บาท)
เป็นหลักสูตรเร่งรัด (เรียนทั้งเช้าและบ่าย)
ต้องเรียน 6 สัปดาห์ขึ้นไป
เทียนจิน 8 สัปดาห์
420 หยวน
(2,100 บาท)
6,900 หยวน
(34,500 บาท)
ห้องเดี่ยว 3,600 หยวน
(18,000 บาท)
CA ~ 22,650 บาท เรียน 8 สัปดาห์ขึ้นไป
คิดค่าเรียนเท่าหนึ่งเทอม
ต้าเหลียน 2 เดือน
580 หยวน
(2,900 บาท)
6,000 หยวน
(30,000 บาท)
ห้องเดี่ยว 2,700 หยวน
 (13,500 บาท)
CA via Beijing
~27,785 บาท
 
ชิงเต่า Qingdao Technological University, Qindao College 2 เดือน
400 หยวน
(2,000 บาท)
4,000 หยวน
(20,000 บาท)
ห้องคู่ 2,400 หยวน
   (12,000 บาท)
CZ ~16,000 บาท  
ฮาร์บิน 8 สัปดาห์
260 หยวน
(1,300 บาท)
3,500 หยวน
(17,500 บาท)
ห้องเดี่ยว 1,200 หยวน
(6,000 บาท)
CA via Beijing
~27,275 บาท
 
เซี่ยงไฮ้ 8 สัปดาห์
415 หยวน
(2,075 บาท)
6,400 หยวน
(32,000 บาท)
ห้องคู่ 3,640 หยวน
(18,200 บาท)
TG ~ 27,000 บาท
MU ~ 22,385 บาท
 
2 เดือน
450 หยวน
(2,250 บาท)
5,750 หยวน
(28,750 บาท)
ห้องคู่ 4,500 หยวน
(22,500 บาท)
เฉิงตู 8 สัปดาห์
400 หยวน
(2,000 บาท)
3,320 หยวน
(16,600 บาท)
ห้องคู่ 800 หยวน
( 4,000 บาท)
TG ~17,155 บาท  
กุ้ยหลิน 8 สัปดาห์
400 หยวน
(2,000 บาท)
4,000 หยวน
(14,400 บาท)
ห้องคู่ 1,250 หยวน
(6,250 บาท)
CZ ~15,125 บาท  

หมายเหตุ
- ระยะเวลาเรียน 2 เดือนเท่ากับ 60 วัน 8 สัปดาห์ เท่ากับ 56 วัน
- ราคาค่าสมัคร ค่าเรียนและค่าที่พักคำนวณในอัตรา 1 หยวน = 5 บาท
- ราคาตั๋วเครื่องบินที่แจ้งไว้ข้างต้น เป็นประเภทตั๋วนักเรียน ซึ่งมีอายุ 1 ปี ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
- ระยะเวลาที่ต้องการเรียน สามารถปรับเปลี่ยนได้
- ค่าใช้จ่ายข้างต้น ไม่รวมค่าวีซ่า ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินระหว่างประเทศ ค่าส่งเอกสาร ค่าหนังสือ ค่ากิจกรรม ค่ามัดจำที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว