HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Shanghai University of Finance and Economics

มหาวิทยาลัยด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินของเซี่ยงไฮ้
มีหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจและปริญญาโทอินเตอร์การเงิน
การเดินทางสะดวก ติดรถไฟฟ้า

ประวัติโดยย่อ

Shanghai University of Finance and Economics (SUFE) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับประเทศในสาขาวิชาด้านธุรกิจ การจัดการ และ เศรษฐศาสตร์ ของเซี่ยงไฮ้ ก่อตั้งมาแล้วกว่า 80 ปี

ปัจจุบันยังได้รับเลือกจากรัฐบาลจีนเป็น 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศจีน ที่ได้รับการสนับสนุน และ พัฒนาในโครงการพัฒนาสถาบันการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 เริ่มเปิดรับนักศึกษาต่างชาติมาตั้งแต่ปี 1994 โดยในชั้นเรียนภาษาจะเน้นการสอนกลุ่มเล็กเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาในเรื่องของสาธารณูปโภค และ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาต่างชาติ

SUFE มีพื้นที่ 25 เฮกเตอร์ ประกอบด้วย 3 วิทยาเขต โดยวิทยาเขตหลักตั้งอยู่ที่ Guoding Road เน้นการสอนในระดับปริญญาตรี, Zhongshan Bei Road เน้นการสอนในระดับปริญญาโท นักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งนักศึกษาผู้ใหญ่ และ ที่ Wuchuan Road โดยส่วนของนักศึกษาต่างชาติซึ่งอยู่ที่วิทยาเขต Zhongshan Bei Road มีขนาดค่อนข้างเล็ก แต่สงบร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

   

 1. หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว | Long - Term Chinese Training Programs
 2. ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละประมาณ 18 - 20 สัปดาห์ คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) แบ่งเป็น 3 ระดับ ตั้งแต่ระดับต้น กลางและสูง ซึ่งจะมีการสอบวัดระดับในครั้งแรก การเรียนในช่วงเช้าเป็นการเรียนภาษาจีน 4 คาบ (8.00-12.00น.) วิชาเลือกจะอยู่ในช่วงบ่าย เช่น เขียนพู่กันจีน รำมวยไท้เก๊กอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจำนวนผู้สนใจเรียน การแบ่งระดับชั้นเรียน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

 3. หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น | Short - Term Chinese Training Programs
 4. เป็นหลักสูตรที่เรียนแทรกร่วมกับนักเรียนหลักสูตรภาษาจีน ระยะยาว แต่ผู้สมัครจะทำการสมัครเรียนตั้งแต่ 1 - 3 เดือน และผู้สมัครควรเป็นผู้มีพื้นฐานภาษาจีน

 5. หลักสูตรภาษาจีนเพื่อธุรกิจ | Business Chinese Program
 6. เป็นหลักสูตรภาษาจีนกลางที่เสริมความรู้ทางด้านภาษาจีนที่เกี่ยวกับด้านธุรกิจ ซึ่งบรรยายโดยใช้ภาษาจีน ดังนั้นผู้สนใจควรมีพื้นฐานภาษาจีนอย่างน้อยระดับกลาง

 7. หลักสูตรปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ | Undergraduate Program for International Student
 8. เป็นหลักสูตรที่เปิดห้องเฉพาะสำหรับนักเรียนต่างชาติ โดยเปิดในสองสาขา คือ International Economics and Trade และ Finance ส่วนสาขาอื่นๆต้องเรียนกับนักเรียนจีน ได้แก่ Accounting, Financial Management, Business Administration, Investment, Law และ Public Adminstration

 9. หลักสูตรปริญญาโท | Master Degree (Chinese)

 10. หลักสูตรปริญญาโทบรรยายอังกฤษ | Master Program (English)
 11. เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเฉพาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติ แบ่งเป็น สาขา International Finance, International Business, Law และ MBA  ค่าเรียน
  หลักสูตร ค่าสมัคร ค่าลงทะเบียน ค่าเรียน
  หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว 415 หยวน - 9,000 หยวน / เทอม

  หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น

  415 หยวน - 800 หยวน / สัปดาห์
  กรณี 12 สัปดาห์คิดเป็น 1เทอม
  หลักสูตรภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 415 หยวน - 9,000 หยวน / เทอม
  หลักสูตรปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 415 หยวน - 21,000 หยวน / ปี
  หลักสูตรปริญญาโท International Finance 415 หยวน   50,000 หยวน / ปี
  หลักสูตรปริญญาโท International Business 415 หยวน   50,000 หยวน / ปี

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


  อาคาร ประเภทที่พัก ราคาที่พักต่อวันต่อคน
  The International House NO. 8

  ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว เตียง โทรทัศน์ โต๊ะ โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ตู้เสื้อผ้า ตู้เย็น

  42 หยวน
  The International House NO. 1 ห้องเดี่ยว ห้องน้ำส่วนตัว ส่วนตัว เตียง โทรทัศน์ โต๊ะ โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ตู้เสื้อผ้า ตู้เย็น 60 หยวน

  ห้องเดี่ยวชุด ห้องน้ำส่วนตัว เตียง โทรทัศน์ โต๊ะ โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ตู้เสื้อผ้า ตู้เย็น

  60 หยวน
  - ราคาที่พักที่แจ้งไว้นี้ เป็นราคาสำหรับนักศึกษาที่ชำระที่พักเป็นรายเทอมเท่านั้น
  - ค่าที่พักไม่รวมค่าน้ำและค่าไฟ
  - ภายในห้องพักประกอบด้วย โทรทัศน์ โทรศัพท์ ตู้เย็น
  - ภายในอาคารที่พักประกอบด้วย ห้องครัวรวม ห้องซักผ้ารวม

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Shanghai University of Finance and Economics เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน หรือ 4 เดือน)
ค่าวีซ่า
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-เซี่ยงไฮ้ สายการบิน THAI AIRWAYS
รวมค่าใช้จ่าย
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย ค่าทัศนศึกษา

 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้

  • รูปถ่ายสีตามเกณฑ์สถานฑูตจีน จำนวน 12 ใบ (ชุดสุภาพ)

  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ

 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท

  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN

  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตยบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาโทรสารหลักฐานใบโอนเงินมายัง 0-2229-4479 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร

  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"

 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง

 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป

Gallery | ดูรูปทั้งหมด