HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Institute for Tourism Studies

สถาบันสอนการท่องเที่ยวและโรงแรมของมาเก๊า
หลักสูตรบรรยายอังกฤษ
เรียนพร้อมฝึกงาน ค่าเรียนไม่แพง

เรียนการท่องเที่ยว-การโรงแรม-เป็นเชฟที่มาเก๊า ไม่แพงอย่างที่คิด

ตารางเปรียบเทียบค่าแรียนและค่าที่พักของสถาบันที่สอนการโรงแรมท่องเที่ยวและการปรุงอาหารช้้นนำทั้งในและต่างประเทศ

สถาบัน ค่าเรียน ค่าเรียน(บาท) ค่าที่พัก ค่าที่พัก(บาท) ค่าเรียน+ค่าที่พัก(บาท)  
Ift,Macao MOP 71,500  286,000 MOP12,000    48,000*** 334,000  
Hong Kong Poly U. HKD 145,000  623,500 HKD 13,000   55,900**** 679,400  
Dusit College THB 303,070  303,070        
Silpakorn U.    180,000      72,000** 252,000  
Stamford U.    136,000      72,000** 208,000  

อ้างอิงตามหลักสูตรอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยในไทย ฮ่องกงโดยคิดเฉพาะ ค่าเรียนและค่าที่พักซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลัก
ค่าเรียนขึ้นกับสาขาที่เรียน *รวมค่าเรียนและค่าบำรุงต่อปี
ค่าที่พัก เป็นการประมาณการค่าที่พักในแต่ละแห่ง **เป็นการประมาณการค่าที่พัก 6,000 บาทต่อเดือน
***ค่าที่พัก 10 เดือนที่มาเก๊า
****ประมาณการค่าที่พักที่ฮ่องกงประมาณ 10 เดือน
** อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญมาเก๊าปาทากาส เท่ากับ 4 บาท 1 เหรียญฮ่องกงดอลล่าห์ เท่ากับ 4.3 บาท
ประวัติโดยย่อ

สถาบันการศึกษาการท่องเที่ยวมาเก๊า (IFT) ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1995 เปิดสอนมีหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีความร่วมมือในการอบรมวิชาชีพ 20,000 คน เป็นหประจำทุกปีและ มีความได้ร่วมมือกับน มหาวิทยาลัยและองค์กรต่าง ๆรอบโลกอีก 104 แห่ง และมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานท่องเที่ยวชั้นนำ และการโรงแรม ที่นักศึกษามีโอกาสไปฝึกงานกว่า 588 แห่ง ได้รับการรับรองโดย UNWTO ซึ่งเป็นระบบการรับรองมาตรฐานการ ด้านการท่องเที่ยว   ปัจจุบัน มีจำนวนหลักสูตรปริญญาตรีที่ได้รับการรับรองโดยสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มากที่สุดในโลก ในปี 2017 IFT กลายเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของโลกที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากล จากประเทศอังกฤษ ดยหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสูง  นอกจากนี้ IFT ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอับดับที่สูง ในการจัดอับดับมหาวิทยาลัย ในด้านการโรงแรมและ การจัดการด้านสันทนาการ โดย IFTได้รับเหรียญเงิน จากการท่องเที่ยวจากรัฐบาลมาเก๊าและได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการศึกษาและฝึกอบรมจาก สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ถึงสองครั้ง

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

  เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี | Undergraduate Program

 1. การจัดการศิลปะการปรุงอาหาร | Culinary Arts Management

 2. การจัดการการมรดก | Heritage Management

 3. การจัดการการโรงแรม | Hotel Management

 4. การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว | Tourism Business Management

 5. การจัดการกิจกรรมการทองเที่ยว | Tourism Event Management

 6. การจัดการการค้าปลีกและการตลาดการท่องเที่ยว | Tourism Retail and Marketing Management

  นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรปริญญาโท | Master Degree และปริญญาเอกด้วย | Doctoral Degree

  ค่าเรียน

 7. ระยะเวลาเรียน ค่าสมัคร ค่าเรียน
  หลักสูตรปริญญาตรีบรรยายอังกฤษ 250 MOP 71,500 MOP
  1 MOP เท่ากับประมาณ 4 บาท

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย

  Hostel Fee
  ประเภทที่พัก ราคาที่พักต่อเดือน
  ห้องชุด 1,200 MOP
  - ราคาที่พักข้างต้น สำหรับนักศึกษาที่ชำระระยะยาว


ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Institute of Tourism Studies เงินMOP เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 4 เดือน)
ค่าวีซ่า
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-มาเก๊า สายการบิน Macao Airline
รวมค่าใช้จ่าย
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4 บาท/MOP
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย ค่าทัศนศึกษา ค่าดำเนินการสมัคร
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้

  • รูปถ่ายสีตามเกณฑ์สถานฑูต จำนวน 12 ใบ

  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย) ได้แก่ ใบเกรดและใบรับรองการศึกษา

  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ

 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท

  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN

  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาแนบใบโอนเงินมาที่ไลน์ของบริษัท พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร

  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"

 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

 

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป