HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Chinese Camp | โครงการทัศนศึกษาภาคฤดูหนาวที่ปักกิ่ง (ซัมเมอร์แคมป์ปักกิ่ง)
ตารางเรียนกิจกรรม คลิ๊กที่นี่เพื่อดูตารางเรียนและกิจกรรม
สถานที่ Land Breeze Resort ปากช่อง นครราชสีมา
ช่วงเวลา 19-20 ธ.ค. 2563 (2 วัน 1 คืน)
ค่าใช้จ่าย 2,799 บาท รวมทุกอย่าง*
วัตถุประสงค์โครงการ
 • เป็นการฝึกภาษาจีนผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เด็กเรียนรู้และใช้ภาษาจีนอย่างสนุกสนาน เช่น กิจกรรมละลายพฤติกรรม
  การทำกิจกรรมตามฐานต่างๆ และการเล่นเกมส์
 • ฝึกให้เด็กรู้จักการเข้าสังคม การช่วยเหลือกัน การทำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรม
 • ฝึกความรับผิดชอบของเด็ก ให้รู้จักช่วยตนเองในช่วงอยู่ที่แคมป์
ค่าใช้จ่ายข้างต้นรวม
 1. ค่าที่พัก 2 วัน 1 คืน
 2. ค่าอาหาร 4 มื้อ และขนมเบรก 2 มื้อ (ตลอดช่วงเวลาของแคมป์)
 3. ค่าทัศนศึกษา (ค่ารถรับส่ง + ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ตามรายการ)
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุ
 5. เจ้าหน้าที่คนไทย ดูแลตลอดโครงการ
เงื่อนไขในการสมัคร
 1. ผู้สมัครอายุ 7 ปีขึ้นไป
 2. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ หากมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง
 3. ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาจีน
 4. ยื่นเอกสารสมัครและหลักฐาน พร้อมชำระเงินทั้งหมดสำหรับการจอง ภายในวันสมัคร
เอกสารในการสมัคร
 1. กรอกใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ ... )
 2. รูปถ่ายสี 1 ใบ
 3. สำเนาบัตรประชาชน (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
  สามารสมัครได้ที่ศูนย์หรือทาง Line @oren หรือ โทรศัพท์ของศูนย์
งานปฐมนิเทศและ
การสอนภาษาจีน
จะแจ้งให้สถานที่และเวลาให้ทราบอีกครั้ง
วิธีการชำระเงิน
 • เงินสด สามารถชำระได้ที่ "ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN"
 • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 451-1-03721-4
  เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาไลน์หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร หมายเลขโทรศัพท์ มาไลน์ @oren
 • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"

ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ และทางศูนย์ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนบางส่วน กรณียกเลิกกระทันหันก่อนการเดินทาง 2 สัปดาห์ ทางศูนย์สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เนื่องจากสภาพอากาศ จำนวนคนหรือด้วยสาเหตุอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทางเราจะยึดถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของเด็กเป็นสิ่งสำคัญ ทางศูนย์ขอตรวจร่างกายน้องๆทุกคนก่อนเข้าโครงการ ถ้าอุณหภูมิเกิน 37.5 ขอสงวนสิทธิไม่เข้าแคมป์ และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดและจอง | Question and Reservation
Name | ชื่อ-สกุล
Nickname | ชื่อเล่น

Name Reserved | ต้องการจองชื่อ
Program | โครงการ
Question | หัวข้อคำถาม
Detail | รายละเอียด
E-mail Address | อีเมลล์
Contact Number | เบอร์ติดต่อ
Contact Back | ให้ติดต่อกลับ Mail Phone