HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Beijing Summer Camp | โครงการทัศนศึกษาภาคฤดูร้อนที่ปักกิ่ง (ซัมเมอร์แคมป์ปักกิ่ง)
ตารางเรียนกิจกรรม คลิ๊กที่นี่เพื่อดูตารางเรียนและกิจกรรม
สถานที่ Beijing No.65 Middle School, ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่ง ใกล้กับถนนคนเดินหวังฝู่จิ่ง
ช่วงเวลา 17 มีนาคม - 12 เมษายน 2556 (27 วัน)
ค่าใช้จ่าย 65,900 บาท เท่านั้น
เงื่อนไขในการสมัคร
 1. ผู้สมัครอายุ 12 ปีขึ้นไป
 2. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ หากมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง
 3. ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาจีน
 4. ยื่นเอกสารสมัครและหลักฐาน พร้อมชำระเงินมัดจำ จำนวน 10,000 บาทสำหรับการจอง ภายในวันที่
  03 มีนาคม 2556 และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดภายในวันที่ 08 มีนาคม 2556
เอกสารในการสมัคร
 1. กรอกใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ ... )
 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 5 ใบ
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 4. สำเนาหลักฐานทางการศึกษา
 5. สำเนาทะเบียนบ้านหน้าผู้สมัครและเลขที่บ้าน
 6. Bank Statement ผู้ปกครอง

งานปฐมนิเทศ วันศุกร์ที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2556  เวลา 10.00 – 12.00 น.  ณ ศูนย์ประชุม OCA
สถานที่รับสมัคร
 • ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ OCA (โรงเรียนสีตบุตรบำรุง)
  ที่อยู่ 64/28 ถนน รองเมือง ซอย 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330
  หมายเลขโทรศัท์ 0 2216 2826 - 8
 • ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  ที่อยู่ 60 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน D ชั้น 2 เลขที่ห้อง 201/4 - 5 ถ. รัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพ ฯ 10110 (ลงสถานีรถไฟใต้ดินสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประตู 3)
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2229-4477-8, 08-6627-1751, 08-9790-7744
วิธีการชำระเงิน
 • เงินสด สามารถชำระได้ที่ "ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ OCA" หรือที่ "ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN"
 • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศาลาแดง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 103 - 1 - 27014 - 1
  เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร หมายเลขโทรศัพท์ มาที่
  0-2229-4479
 • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
รายละเอียดโครงการ
 • ช่วงเช้าจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น. เรียนภาษาจีน (เน้นการสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน)
 • ช่วงบ่าย จัดกิจกรรมในห้องเรียนหรือพาทัศนาจรนอกห้องเรียน อาทิเช่น จัตุรัสเทียน เป็นต้น
 • กิจกรรมในห้องเรียน เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศิลปะและเข้าใจวัฒนธรรมจีน อาทิ การวาดและเขียนด้วยพู่กันจีน
  ศิลปะป้องกันตัวแบบจีน ตัดกระดาษ เป็นต้น
 • ทัศนศึกษาประเทศเกาหลีใต้ โดยทัศนศึกษาสถานที่สำคัญได้แก่ พระราชวังเคียงบ๊อก สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้แบร์
  หมู่บ้านฝรั่งเศสหรือหมู่บ้านลูกกวาด รวมถึงช้อปปิ้งที่เมียงดง
 • ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ค่าใช้จ่ายข้างต้นรวม
 1. ค่าเรียน (ค่าหนังสือ + ค่าเรียน + ค่ากิจกรรม + ค่าอุปกรณ์)
 2. ค่าทัศนศึกษา (ค่ารถรับส่ง + ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ตามรายการ)
 3. ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
 4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 5. ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินจีน
 6. ค่าที่พักห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว
 7. ค่าอาหารตลอดการเดินทาง
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุ
 9. เจ้าหน้าที่คนไทย ดูแลตลอดโครงการ
 10. ค่าทัศนศึกษาที่เกาหลีใต้
ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวม
 1. ค่ามัดจำที่พัก
 2. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีน้ำหนักกระเป๋าเดินทางหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 5. ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาติสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากที่จัดให้ที่เกาหลีใต้
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
เงื่อนไขการยกเลิก
 1. ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ และทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 2. กรณียกเลิกกระทันหันก่อนการเดินทาง 1 สัปดาห์ ทางบริษัท ฯ สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เนื่องจากการยกเลิกของเที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ
  การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทางเราจะยึดถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสิ่งสำคัญ และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าว
 2. ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธมิให้ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้า-ออกนอกเมือง จากเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันเนื่องมาจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สถานที่่ท่องเที่ยว

จัตุรัสเทียนอันเหมิน
เป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง ความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก

พระราชวังกู้กง

สร้างเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม บนพื้นที่ 180 เอเคอร์ ประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ 9,999 ห้อง ก่อสร้างโดย จักรพรรดิหย่งเล่อ เมื่อปี 1406 เป็นที่ตั้งของรัฐบาลและที่ประทับ  และ ว่าราชการของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ตั้งอยู่ในบริเวณของเมืองต้องห้าม เป็นสถานที่ซึ่งมีความเป็นมา ทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน และ ยังเป็นตัวอย่าง สถาปัตยกรรมจีนคลาสสิค ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุด

กำแพงเมืองจีน
สร้างในสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ หลังจากที่จิ๋นซีฮ่องเต้จักรพรรดิพระองค์แรก ของประเทศจีน ได้รวมประเทศจีนเป็นหนึ่งเดียว พระองค์ได้เชื่อมกำแพง ป้องกันชายแดนทางเหนือของรัฐฉิน,เหยียนและเจ้า เข้าด้วยกัน ซึ่งรู้จักกันในนามของกำแพงจีนเมือง กำแพงเมืองจีนที่ปัจจุบันพวกเราพบเห็นส่วนมาก ถูกสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง มีความยาว 6,350 กิโลเมตร ทอดตัวผ่าน 5 มณฑลของจีน กำแพงเมืองจีนที่งดงามกว้างใหญ่นี้ ถูกสร้างอยู่บนภูเขาสูง     องค์กร UNESCO ได้จัดกำแพงเมืองจีน เป็นหนึ่งในมรดกวัฒนธรรมของโลก นอกจากนี้แล้วยังเป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกอีกด้วย

หอบวงสรวงสวรรค์
ตั้งอยู่ปักกิ่งตอนล่าง สร้างขึ้นในปี 1420  ระหว่างสมัยการปกครองของจักรพรรดิ หย่งเล่อ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 2,730,000   ตารางเมตร เป็นสถานที่ที่จักรพรรดิ ราชวงค์หมิงและชิง ใช้ในการบวงสรวงต่อสวรรค์ เพื่อขอฝนและการเก็บเกี่ยวที่ดี     หอสวรรค์เป็นสถานที่บวงสรวงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน การออกแบบก่อสร้าง โครงสร้างและการตกแต่งไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่สำคัญในประเทศจีน
แต่ยังเป็นมรดกวัฒนธรรมของโลกที่มีคุณค่าอีกด้วย

พระราชวังฤดูร้อน

เป็นพระราชอุทยานที่ใหญ่ที่สุดของจีน ได้รับการออกแบบในสมัยราชวงศ์ชิง ในยุคของพระนางซูสีไทเฮา สร้างเสร็จในปีค.ศ. 1888 ภายในประกอบด้วยสวน, ทะเลสาบคุนหมิง ระเบียงยาว, เรือหินอ่อน ซึ่งใช้เป็นที่ดื่มน้ำชา และชมทะเลสาบของพระนางซูสีไทเฮา

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Everland Fun Park)
ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็ นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่ าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกกิมจิแลนด์ ( Kimchi Land )
เป็นสถานที่ฝึกลองทำกิมจิ เมื่อทำกิมจิเสร็จแล้ว เขาก็จะให้เราใส่ชุดฮันบกเพื่อถ่ายรูป
เป็นที่ระลึกกับฉากเกาหลีโบราณสไตล์แดจังกึม

พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณเก่าแก่
ที่สุดสร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 ในอดีตกว่า 600 ปี ก่อน ภายในพระราชวัง แห่งนี้มีหมู่พระที่นั่ง มากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง


พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้ เป็นที่รวมหมีเท็ดดี้ที่จัดแสดงเป็นเรื่องราวต่างๆ ภายในร้าน
แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 โซน ด้วยกัน โซน หนึ่งเป็นโซนที่วางโชว์ตุ๊กตาหมี ให้เลือกซื้อ
หากันในหลายรูปแบบ แล้วแต่ลักษณะการแต่งตัวที่เป็นรูปแบบต่างๆ ส่วนอีกโซนหนึ่งจัดวางตุ๊กตาหมี
ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ในรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ เทศกาลต่างๆกัน
หมู่บ้านโพรวองซ์ (La Provence)หรือหมู่บ้านฝรั่งเศส แห่งเกาหลี
สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศสสีสันบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของเมือง
โพรวองซ์ในฝรั่งเศสหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนน่ารัก ระบายด้วยีลูกกวาดหวานๆให้สีสันสดใสที่ทำให้รู้สึกเหมือนกับ
อยู่ในประเทศฝรั่งเศสจริง

Trick Eye Museum พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ
เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะเชิง 3 มิติ ตั้งอยู่ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี แกลอรี่นี้ เป็นงานที่ดูลวงตา คล้ายจริงเป็นศิลปะเชิง 3 มิติ แต่จริงๆ คือการวาดเพียงมิติเดียว ศิลปะแบบทรอมพลุยล์ มาจากภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่า “ลวงตา”

สอบถามรายละเอียดและจอง | Question and Reservation
Name | ชื่อ-สกุล
Nickname | ชื่อเล่น

Name Reserved | ต้องการจองชื่อ
Program | โครงการ
Question | หัวข้อคำถาม
Detail | รายละเอียด
E-mail Address | อีเมลล์
Contact Number | เบอร์ติดต่อ
Contact Back | ให้ติดต่อกลับ Mail Phone