HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Learn Chinese with Song | เรียนภาษาจีนกับเพลง

เพลง Song 歌曲名 爱爱爱
Love love love
สามารถเลื่อนเมาส์ขึ้นลงเื่พื่่อดูคำแปล แนะนำให้ใช้กับ Broswer Firefox
ศิลปิน Singer 蔡依林
Cai Yi Lin

Listerning Corner

-
-
-
-
-
-
-
love
love
love
méi
dá àn
答案
méi
dá àn
答案
zhēn
ài
zài
wǒ de
我的
ài
wǒ de
我的
ài
nán dào
难道
shì
yòng lì
用力
xiǎng
yòng lì
用力
xiǎng
méi yǒu
没有
huí dá
回答
bǎi
fēn
bǎi
liàn ài
恋爱
huì
shì
lǐ xiǎng
理想
měi
nǚ hái
女孩
dōu
zài
qī dài
期待
wán měi
完美
de
ài qíng
爱情
xiǎo xīn yì yì
小心翼翼
yòu
xiàn
xià qù
下去
cōng míng
聪明
hú tu
糊涂
xīn
wǒ de
我的
wán měi
完美
zhēn
mìng
tiān zǐ
天子
nán dào
难道
shì
tǎ luó
塔罗
pái
de
dá àn
答案
hěn
guǐ yì
诡异
nǐ de
你的
jù lí
距离
zhǐ
chā
líng
diǎn
háo mǐ
毫米
wǒ de
我的
jié máo
睫毛
xiàng
zài
jiǎn jí
剪辑
yán
yī xíng
一行
néng
gǎn yìng
感应
bǐ cǐ
彼此
xīn tiào
心跳
shì
yī yàng
一样
pín lǜ
频率
mǎn
fēn
ài qíng
爱情
tòu guò
透过
niàn
jù lí
距离
yòu
jìn
liàn ài
恋爱
bǎi
fēn
bǎi
 
 
qí shí
其实
zài yì
在意
nǐ de
你的
xīn
kuà yuè
跨越
líng
 
 
shì
lǐ xiǎng
理想
biāo dì
标的
wǒ de
我的
yǎn shén
眼神
 
 
bù shí
不时
tòu lù
透露
zhù
xùn xī
讯息
wǒ de
我的
xin
 
love
 
love
 
love
liàn ài
恋爱
bǎi
fēn
bǎi
 
 
qí shí
其实
zhī dào
知道
nǐ de
你的
xīn
bù debù
不得不
xiāng xìn
相信
 
 
xìng fú
幸福
jiù
zài
fù jìn
附近
yǒu
yī diǎn
一点
ài mèi
暧昧
 
 
tōu tōu
偷偷
dú zì
独自
de
kāi xīn
开心
zhěng gè
整个世界
shì jiè
love
 
love
 
love
 
nǐ de
你的
jù lí
距离
zhǐ
chā
líng
diǎn
háo mǐ
毫米
wǒ de
我的
jié máo
睫毛
xiàng
zài
jiǎn jí
剪辑
yán
yī xíng
一行
néng
gǎn yìng
感应
bǐ cǐ
彼此
xīn tiào
心跳
shì
yī yàng
一样
pín lǜ
频率
ō
bǎi
fēn
bǎi
de
ài qíng
爱情
bú huì
不会
shì
nán tí
难题

...


 
,