HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
เก็บตกการคัดเลือกล่ามในงาน International Education Expo2009


Zheng Laoshi ฝากบอกน้อง ๆ ที่สัมภาษณ์ ไม่ผ่าน ให้ขยันและเรียนรู้ อย่าท้อ และต้องการให้ใช้ภาษาอย่างถูกต้อง
 

1. “หาประสบการณ์”        ควรใช้  积累经验 jī lěi jīng yàn / 取得经验 qǔ dé jīng yàn / 获得经验 huò dé jīng yàn ไม่ควรใช้ " 找经验" zhǎo jīng yàn เพราะ  “找” zhǎo ต้องใช้กับผู้คน หรือสิ่งของที่สัมผัสหรือจับต้องได้

2. “ผู้ปกครองขอทราบข้อมูล ควรใช้”  家长想咨询 jiā zhǎng xiǎng zī xún / 家长要咨询 jiā zhǎng yào zī xún หรือ 家长想知道 jiā zhǎng xiǎng zhī dào ก็ยังใช้ได้ แต่ไม่ควรใช้ 爸爸妈妈 / 阿姨要知道 bàba māma / ā yí yào zhī dào เพราะผู้ปกครองต้องใช้คำว่า  “家长” jiā zhǎng ส่วน “要” yào อยู่หน้ากริยาแปลว่า “จะ” แต่ในการสั่งสอนสามารถใช้ได้ เช่น 你要知道 nǐ yào zhī dào ตามด้วยสิ่งที่เขาควรรู้ ส่วน “想” xiǎng อยู่หน้ากริยาแปลว่า “อยาก”  “咨询” zī xún แปลว่า สอบถามข้อมูล, คำแนะนำ

3. “ไม่เคยไปประเทศจีน”    ควรใช้  没去过中国 méi qù guò zhōng guó ไม่ควรใช้  没过去中国 méi guò qù zhōng guó เพราะว่า “过去” guò qù ถ้าบอกเวลาก็หมายถึงเมื่อก่อน ถ้าใช้เป็นกริยา ก็ต้องหมายถึง ข้ามไปหรือแวะไป เช่น 我马上过去找你。wǒ mǎ shàng guò qù zhǎo nǐ ซึ่งจะหมายถึง จะแวะไปสถานที่ที่ไม่ค่อยไกลนัก และจะเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ไม่ใช่ในอดีต

4. "สาขาวิชาที่เหมาะสม" ควรใช้  合适的专业 hé shì de zhuān yè ไม่ควรใช้  "重要的系" zhòng yào de xì เพราะ ที่เหมาะสมจะแปลว่า “合适” hé shì ไม่ใช่ “重要” zhòng yào และ “专业” zhuān yè แปลว่าสาขาวิชา ไม่ใช่ “系” xì

5. "สาขาวิชาบริหารธุรกิจ" ควรใช้  管理专业 guǎn lǐ zhuān yè ไม่ควรใช้  "经济" jīng jì (เศรษฐศาสตร์) หรือ "政治" zhèng zhì (รัฐศาสตร์)

คำศัพท์ที่ควรรู้

文官委员会

wén guān wěi yuán huì

สำนักงานก.พ.

国际教展

guó jì jiào zhǎn

International Education Expo

展位

zhǎn wèi

บู้ท

参展

cān zhǎn

เข้าร่วมงานนิทรรศการ

学士 /本科生

xué shì / běn kē shēng

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

硕士/研究生

shuò shì / yán jiū shēng

นักศึกษาระดับปริญญาโท

博士生

bó shì shēng

นักศึกษาระดับปริญญาเอก

奖学金

jiǎng xué jīn

ทุนการศึกษา

奖学金生

jiǎng xué jīn shēng

นักศึกษาทุน

学位

xué wèi

ปริญญา

专业

zhuān yè

สาขาวิชา

课程

kè chéng

หลักสูตรการศึกษา

家长 

jiā zhǎng

ผู้ปกครอง

留学生

liú xué shēng

นักศึกษาต่างชาติ

留学生宿舍

liú xué shēng sùshè

หอพักนักศึกษาต่างชาติ

校外租房

xiào wài zū fáng

เช่าบ้าน

国际教程/英语教程

guó jì jiào chéng / yīngyǔ jiào chéng

หลักสูตรอินเตอร์

中文教程

zhōng wén jiào chéng

หลักสูตรภาษาจีน

管理学院

guǎn lǐ xué yuàn

คณะบริหารธุรกิจ

政治学院

zhèng zhì xué yuàn

คณะรัฐศาสตร์

经济学院

jīng jì xué yuàn

คณะเศรษฐศาสตร์

法律学院

fǎ lǜ xué yuàn

คณะนิติศาสตร์

会计学院

kuài jì xué yuàn

คณะบัญชี

人文学院

rén wén xué yuàn

คณะมนุษยศาสตร์

工程学院

gōng chéng xué yuàn

คณะวิศวกรรมศาสตร์