HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
News & Informations | ข่าวสาร และ ข้อมูล


โครงการ Internship with CP ALL for Chinese Major Students

วัตถุประสงค์โครงการ
 • เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษาเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่การทำงานหลังจบการศึกษา
 • เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสเยี่ยมชมงานของภาคธุรกิจของกลุ่มธุรกิจการตลาดการจัดจำหน่าย เครือเจริญโภคภัณฑ์และเข้าใจระบบการทำงานของธุรกิจปัจจุบันมากขึ้น
 • ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของเครือให้กับอาจารย์และนักศึกษา
 • เพื่อเปิดโอกาสในการฝึกงานเพื่อเสริมความพร้อมก่อนเข้าสู่งานจริง

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปี3-4
ระยะเวลา 3 มีนาคม - 30 เมษายน 2552
ปิดรับสมัคร 23 มกราคม 2552
รูปแบบการฝึกงาน
 • จัดบรรยายพิเศษเพื่อแนะนำธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมถึงกิจกรรมของสำนัก
 • On the job training โดยนักศึกษาแต่ละคนจะมีพี่เลี้ยงที่จะเป็นผู้สอนงานและให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว
 • อบรมให้นักศึกษารู้จักการใช้อุปกรณ์สำนักงานรวมทั้งระบบการทำงานขององค์กร
 • จัดให้นักศึกษามีโอกาสได้ฝึกงานร่วมกับนักศึกษาจีน เพื่อให้แลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและเป็นการฝึกภาษาจีนในการทำงาน
 • จัดกิจกรรมพานักศึกษาเข้าเยี่ยมชมงานของกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย เครือเจริญโภคภัณฑ์
 • ได้รับการมอบหมายให้ศึกษาข้อมูลในหัวข้อต่างๆที่กำหนด แล้วนำเสนอให้กับผู้บริหาร
 • เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะการทำงานตั้งแต่การหาข้อมูล การวิเคราะห์ รูปแบบการนำเสนอ เทคนิคการพูดในที่ประชุม โดยมีผู้บริหารของฝ่ายให้คำแนะนำในวันนำเสนองานจริง
 • อบรมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ Oriental Strategic Wisdom ผ่านกีฬาหมากล้อม
เอกสารการสมัคร
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ
 • สำเนาผลการเรียนล่าสุด 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน
วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน OREN
 • สมัครทางไปรษณีย์โดยแนบเอกสารที่ระบุมาตามที่อยู่ด้านล่าง