.
HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
HSK General Information | HSK ที่คุณควรรู้


การสอบ HSK หรือที่เรียกว่า Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì คือ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานที่จัดขึ้น สำาหรับชาวต่างชาติ ชาวจีนโพ้นทะเล รวมถึง ชนกลุ่มน้อยในประเทศจีน ซึ่งการสอบ HSK ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์คล้ายกับการสอบ TOEFL ในภาษาอังกฤษ
HSK เริ่มใช้ภายในประเทศจีนเมื่อปี พ.ศ. 2528 มีการสอบ HSK อย่างแพร่หลาย ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมการสอบ HSK กันอย่างคับคั่ง เป็นการกระตุ้น การเรียนการสอนภาษาจีน ในประเทศหรือเขตนั้น ๆ เป็นอันมากทีเดียว HSK ค่อยๆ ได้รับการยกย่องว่า เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ที่ได้รับความนิยมและเชื่อถือมากที่สุด สำาหรับประเทศไทย การจัดสอบมีการจัดขึ้นเป็นประจำาปีละ ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ครั้ง ตามแต่ประเภทของการสอบ และสนามสอบ ซึ่งมีการจัดเป็นประจำา ทั้งสนามสอบในประเทศและต่างประเทศ เพื่อความ สะดวกต่อชาวต่างชาติ นอกจากนั้น เมื่อสอบแล้ว ผู้เข้าสอบจะได้รับใบรับรองแสดงผลการสอบ
        การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) แบ่งการสอบเป็น 2 ส่วนคือ การสอบข้อเขียนซึ่งจะแบ่งเป็น 6 ระดับ และ การสอบการสนทนา ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ

ตารางแบ่งระดับการสอบข้อเขียน

ระดับ
ความรู้ภาษาจีน
จำนวนคำศัพท์ที่ควรรู้
ค่าสอบ
1
เข้าใจประโยคและคำศัพท์จีนง่ายๆ
150
500
2
เข้าใจประโยคภาษาจีนง่ายๆเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน
300
600
3
ใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ด้านการเรียน การทำงาน
600
700
4
ใช้ภาษาจีนที่มากกว่าในชีวิตประจำวันและสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้
1,200
800
5
สามารถอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฟังวิทยุ ชมโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และกล่าวสุนทรพจน์ได้
2,500
1,000
6
สามารถรับฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้อย่างเข้าใจ และสามารถใช้ภาษาจีนในการแสดงออกทางความคิดของตนเองได้อย่างลึกซึ้ง
5,000
1,200

การสอบพูด
การสอบพูดใช้สำหรับผู้ที่สมัครสอบวัดความรู้ระดับ 4 ขึ้นไปโดยต้องมีการสมัครเพิ่มจากการสอบข้อเขียน เพราะไม่อยู่ในข้อสอบ โดยจะทำการสอบแยกต่างหากและใช้เครื่องบันทึกเสียง ซึ่งการสอบพูดแบ่งเป็น ระดับต้น กลาง และสูง

สถานที่จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในไทย

กรุงเทพฯและปริมณฑล

ภาคกลาง

 • โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
  โทร 097-005-8054

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  โทร 091-698-2831

 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
  โทร 03-596-9620 ต่อ 9520

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ศูนย์สอบสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ชั้น 6 อาคาร TE06 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
  โทรศัพท์และโทรสาร 0-4320-4142

 • วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ สถาบันการ อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 นครราชสีมา
  โทร 096-002-1684

 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  โทร 04-397-0827

 • โรงเรียนวาณิชย์นุกูล สุรินทร์
  โทร 094-324-4951

ภาคตะวันออก

 • ศูนย์สอบสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยบูรพา
  อาคารศูนย์จีนศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสนต.แสนสุขอ.เมืองจ.ชลบุรี 20131
  โทร 038102603 (จีน) 038102602 (ไทย)

 • โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ฉะเชิงเทรา
  โทร 083-263-9863

 • โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ชลบุรี
  โทร 097-326-2217

 • โรงเรียนวุฒิวิทยา ชลบุรี
  โทร 038-278-788

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
  โทร 097-137-5016

 • โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
  โทร 083-113-9858

 • ศูนย์ภาษาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
  โทร 083-887-3254

ภาคใต้

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.hsk.org.cn