.
HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
FAQs | การทำหนังสือเดินทาง

ขั้นตอนการขอยื่นทำหนังสือเดินทาง

ขั้นตอนที่ 1 รับบัตรคิว
ขั้นตอนที่ 2 ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลักหากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงพร้อม เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 เก็บข้อมูลชีวภาพ(วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ขวาและนิ้วชี้ซ้ายด้วยเครื่องสแกนข้างละ 2 ครั้ง และ  ถ่ายรูป 2 ครั้ง) พร้อมแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับเล่มทางไปรษณีย์
ขั้นตอนที่ 4 ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (ในกรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ มีค่าจัดส่งไปรษณีย์ 35 บาท) รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่ม


วิธีการรับหนังสือเดินทาง

 1. รับหนังสือเดินทางด้วยตัวเอง นับจากยื่นคำร้องแล้ว 2 วันทำการ ไม่นับวันที่ยื่น อาทิยื่นคำร้องวันศุกร์จะได้รับหนังสือเดินทางในวันอังคารเช้า
 2. ประสงค์จะขอให้ผู้อื่นมารับแทน
  -  หากมารับด้วยตนเองหรือบุคคลในครอบครัวสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบรับหนังสือเดินทาง
  -  หากให้บุคคลอื่นรับแทนต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหนังสือเดินทาง ใบรับหนังสือเดินทางไปแสดง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาของผู้รับแทน
 3. ใช้บริการการจัดส่งหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ โดยชำระค่าจัดส่ง 35 บาท ผู้รับซึ่งอยู่ในกรุงเทพฯจะได้รับหนังสือเดินทางประมาณ 1 สัปดาห์ สำหรับผู้รับที่อยู่ต่างจังหวัดจะได้รับหนังสือเดินทางประมาณ 10 วัน

ท่านสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางหรือต่ออายุหนังสือเดินทางที่ต่างประเทศได้หรือไม่ อย่างไร

ได้ ที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ


ในกรณีที่อยู่ต่างประเทศ บุคคลสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ไปยังสถานทูตสถานกงสุลไทยในต่างประเทศได้หรือไม่

ไม่ได้ เพราะการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองเนื่องจากต้องผ่านกระบวนการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (ถ่ายภาพใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือ) เพื่อนำข้อมูลฯ ไปบันทึกในไมโครชิพและฝังลงในหนังสือเดินทาง


ท่านที่ถือหนังสือเดินทางของชาติอื่นอยู่ จะสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางไทยได้หรือไม่

ได้ หากบุคคลนั้นมีสัญชาติไทยก็สามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางไทยได้ อย่างไรก็ดี หลายประเทศกำหนดให้บุคคลถือหนังสือเดินทางได้เพียงสัญชาติเดียว และอาจต้องสละสัญชาติอื่นก่อนที่จะขอมีหนังสือเดินทางชาตินั้นๆ ได้


บุคคลที่เป็นข้าราชการ ประสงค์จะเดินทางไปราชการต่างประเทศ จะยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง จะต้องทำอย่างไร ยื่นขอ ณ ที่ใดบ้าง

จะต้องยื่นคำร้องพร้อมแนบหนังสือรับรองจากต้นสังกัด สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ และ สำเนาทะเบียนบ้าน ต่อกระทรวงการต่างประเทศ ณ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ หรือที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในกรุงเทพ (ปิ่นเกล้า บางนา) และในต่างจังหวัด (เชียงใหม่ สงขลา และขอนแก่น)


หนังสือเดินทางของผู้เยาว์

 • ผู้เยาว์สามารถใช้หนังสือเดินทางร่วมกับบิดาหรือมารดาได้หรือไม่ ต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง
  ไม่ได้ ผู้เยาว์ไม่ว่าอายุเท่าใดจะต้องมีหนังสือเดินทางเป็นของตนเอง
 • ผู้เยาว์อายุ 10 ปี ยื่นคำร้องขอหรือต่ออายุหนังสือเดินทางต้องทำอย่างไร บิดามารดาทั้งสองจะต้องมาร่วมลงนามพร้อมกันหรือไม่
  ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปีประสงค์จะยื่นขอหรือต่ออายุหนังสือเดินทาง จำเป็นที่ผู้ปกครองจะต้องลงนามให้ความยินยอมทุกครั้ง กรณีผู้ปกครองไม่สามารถมาลงนามพร้อมกัน จะต้องมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งมาร่วมยื่นขอหรือต่ออายุหนังสือเดินทางพร้อมผู้เยาว์ ฝ่ายที่มาไม่ได้ให้ทำหนังสือยินยอมตามแบบฟอร์ม
 • ผู้เยาว์ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ประสงค์จะยื่นขอหนังสือเดินทาง จะต้องทำอย่างไร
  ผู้เยาว์ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปีสามารถติดต่อขอทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจจากบิดามารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์

การต่ออายุ ทำใหม่ หรือเพิ่มหน้าหนังสือเดินทาง และการต่ออายุหนังสือเดินทางควรกระทำเมื่อใด

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถต่ออายุ


หากหนังสือเดินทางกำลังจะหมด สามารถเติมหน้าใหม่ได้หรือไม่

ไม่ได้


หน้าหนังสือเดินทางชำรุดเสียหายหรือฉีกขาดต้องทำอย่างไร

จะต้องยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางใหม


การแก้ไขและการทำนิติกรณ์ในหนังสือเดินทางหากบุคคลทำการแปลงเพศแล้ว ประสงค์จะแก้ไขคำนำหน้าชื่อ สามารถทำได้หรือไม่

 ไม่ได้ ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายไทยถือเพศของบุคคลจากการเกิดเท่านั้น


หากทำหนังสือเดินทางสูญหาย ต้องทำอย่างไร

 • สูญหายในประเทศ
  ต้องติดต่อแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจและรับแจ้งความจากเจ้าพนักงานตำรวจมายื่นขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่และยกเลิกการใช้งานหนังสือเดินทางฉบับที่สูญหาย
 • สูญหายในต่างประเทศ
  ต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อทางการท้องถิ่น และนำใบรับแจ้งความดังกล่าวนั้นพร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยของตนหรือเอกสารทะเบียนราษฎรที่มีอยู่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ไปติดต่อที่สถานทูต สถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่
  หากในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางสูญหายต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้ สถานทูตสถานกงสุลจะออกเอกสารเดินทาง (Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเอกสารเดินทางจะหมดอายุการใช้งาน
ข้อแนะนำ ก่อนเดินทางออกนอกประเทศควรถ่ายเอกสารหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและข้อมูลส่วนบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุอยู่เก็บไว้แยกกัน อีกทั้งควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตสถานกงสุลไทย  ในประเทศที่จะเดินทางไปถึง หรือเดินทางผ่าน

หากมีการตรวจลงตรา (visa) ที่ยังมีอายุอยู่ในหนังสือเดินทางฉบับเก่า จะสามารถนำไปผนวกกับเล่มหนังสือเดินทางฉบับใหม่ได้หรือไม่

ไม่สามารถผนวกเล่มเดิมกับเล่มใหม่ แต่สามารถยื่นคำร้องขอบันทึกการถือหนังสือเดินทางเล่มเดิมในเล่มใหม่และสามารถนำวีซ่าในเล่มเดิมที่ยังมีอายุใช้งานคู่กับหนังสือเดินทางเล่มใหม่


ทำไมการเดินทางไปต่างประเทศจึงต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน

ถือเป็นหลักปฏิบัติและเป็นกฎเกณฑ์สำหรับบางประเทศที่จะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนก่อนการเดินทางออกนอกประเทศ หากหนังสือเดินทางกำลังจะหมดอายุก่อน จะต้องต่ออายุ หรือยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางใหม่ ทังนี้ ควรตรวจสอบกับสถานทูตสถานกงสุลของประเทศที่กำลังจะเดินทางเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆก่อนเดินทาง


หากท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

 • กรมการกงสุล 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  โทรศัพท์ 0-2981-7171 หรือ 0-29817276-7 โทรสาร 0-2981-7256
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลซิตี้ บางนา บริเวณลานจอดรถ ชั้น P9
  โทรศัพท์ 0-2383-8401-3  โทรสาร 0-2383-8398
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ (ชั้นใต้ดิน) แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.10700
  โทรศัพท์ 0-2446-8111-2 โทรสาร 0-24468118-9
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ จังหวัดขอนแก่น
  โทรศัพท์ 0-4324-2707, 0-4324-3462, 0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.สงขลา 9000
  โทรศัพท์ 0-7432-6510-1 โทรสาร 0-7432-6506
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  โทรศัพท์ 0-4524-2313-4 โทรสาร 0-4524-2301