HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Chinese Language Studies at DUFL | ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ DUFL
สถาบัน Dalian University of Foreign Languages
สถานที่ตั้ง เมืองต้าเหลียน
ช่วงเวลารับสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปี
ช่วงเวลาเปิดเรียน
กันยายนของทุกปี
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ผู้สมัครอายุ 18 - 25 ปี
 • สุขภาพแข็งแรง
 • มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีน
ค่าใช้จ่าย
 • ค่าสมัคร 400 หยวน
 • ค่าเรียน 17,900 หยวนต่อปี
 • ค่าหนังสือ 400 หยวนต่อ ปี
 • ค่าลงทะเบียน 450 หยวนต่อปี
 • ค่ากิจกรรม 650 หยวนต่อปี
 • ค่ามัดจำความประพฤติ 800 หยวน
 • ค่าที่พักต่อวันต่อคน 32 - 80 หยวน
เนื้อหาหลักสูตร

ชั้นปีที่ 1

 • ภาษาจีนเบื้องต้น การพูด การฟัง การอ่านภาษาจีน

ชั้นปีที่ 2

 • ภาษาจีนระดับกลาง การพูด การฟัง การอ่านภาษาจีน การอ่านหนังสือพิมพ์ การฟังจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์

ชั้นปีที่ 3

 • สาขาวัฒนธรรมจีน (หลักสูตรครอบคลุม ภาษาจีนระดับสูง สถานการณ์จีนปัจจุบัน การอ่านหนังสือพิมพ์ ไวยากรณ์จีนปัจจุบัน ประวัติวรรณคดีจีนยุคปัจจุบัน ศัพท์ที่ใช้ประจำวัน)
 • สาขาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรครอบคลุม ภาษาจีนระดับสูง เศรษฐศาสตร์ สถานการณ์จีนปัจจุบัน สถานการณ์เศรษฐกิจจีนในปัจจุบัน การค้าระหว่างประเทศ จีนต่อเศรษฐกิจโลก)

ชั้นปีที่ 4

 • สาขาวัฒนธรรมจีน (หลักสูตรครอบคลุม ภาษาจีนระดับสูง ภาษาจีนโบราณ ประวัติวรรณกรรมจีนยุคเก่า การเขียน การแปล ฝึกงาน วิทยานิพนธ์)
 • สาขาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรครอบคลุม ภาษาจีนระดับสูง หลักการเขียนในชีวิตประจำวัน การเจรจาการค้าระหว่าประเทศ การเงินระหว่างประเทศ การแปล วิทยานิพนธ ฝึกงาน)

วิชาเลือก

 • การค้าระหว่างประเทศ ประวัติศาสตร์จีนโดยสังเขป อักษรจีน การเจรจาต่อรอง การบริหารองกรค์ร่วมทุนระหว่างประเทศ ปรัชญาจีน กฎหมายการเงินระหว่างประเทศ ภาษาจีนกลางและภาษาท้องถิ่น จิตวิทยา การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อีคอมเมิร์ซ ประเพณีและวัฒนธรรมเปรียบเทียบ เป็นต้น
เอกสารและขั้นตอนในการสมัคร
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • สำเนา Graduation Certification และ Transcripts ขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย (เป็นภาษาอังกฤษ)
  • รูปถ่าย 2 นิ้ว 6 ใบ
  • สำเนาผลสอบ HSK ระดับ 3 (หากไม่มีผลสอบต้องทำการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษากับมหาวิทยาลัย)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
  • จดหมายรับรองของผู้ปกครอง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง 1 ฉบับ (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มของทางมหาวิทยาลัยได้ที่นี่ค่ะ )
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศาลาแดง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 103 - 1 - 27014 - 1
   เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร พร้อมใบสมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
 • มาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)
หมายเหตุ
 • ไม่ต้องสอบเข้า และ ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาจีนมาก่อน
 • ระยะเวลาเรียน 4 ปี (156 หน่วยกิจ และทำวิทยานิพนธ์)
 • หากผู้สมัคร มีผลสอบ HSK ระดับ 3 - 5 สามารถเข้าเรียนชั้นปีที่ 2 ได้ แต่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้กับทางมหาวิทยาลัย USD400 หรือมีผลสอบ HSK ระดับ 6 หรือสูงกว่าสามารถเข้าเรียนชั้นปีที่ 3 ได้ แต่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้กับทางมหาวิทยาลัย USD800