HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Zhejiang University of Technology

มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงเทคโนโลยี
คนไทยน้อย
ค่าที่พักถูก

ประวัติโดยย่อ

Zhejiang University of Technology หรือ มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงเทคโนโลยี ก่อตั้งเมื่อปี 1953 เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้
ความสำคัญด้านเทคโนโลยีเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมี สาขาด้านภาษา การเงิน กฎหมาย เศรษฐกิจ การแพทย์ การจัดการ และการสอน เป็นต้น แบ่งเป็นสาขาที่สอนในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีนักศึกษากว่า 2,300 คน ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย และมีนักศึกษาต่างชาติกว่า 400 คน ศึกษาอยู่ในหลักสูตรต่างๆ

มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงเทคโนโลยี มี 3 วิทยาเขต โดยมีวิทยาเขต Zhao Hui ตั้งอยู่ใกล้ใจกลางเมืองที่สุด และเป็นที่ตั้งของแผนกนักศึกษาต่างชาติ ส่วนวิทยาเขต Ping Feng ตั้งอยู่นอกเมืองหังโจว สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และวิทยาเขต Zhi jiang สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท บางคณะ

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

   

  หลักสูตรภาษาจีนระยะยาวสำหรับนักศึกษาต่างชาติ | Long - Term Chinese Training Programs

  ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) ชั้นเรียนแบ่งตามระดับต้น กลาง และ สูง โดยจะมีการสอบเพื่อวัดระดับในช่วงเปิดภาคการศึกษา เพื่อจัดเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสม

  มหาวิทยาลัยแบ่งการสอนเป็น 3 ระดับ คือ ต้น กลาง สูง โดยในแต่ละระดับก็จะมีการแบ่งระดับอีก วิชาเรียนประกอบด้วย ภาษาจีนเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน วัฒนธรรมจีน และทัศนศึกษา

  ค่าเรียน

  หลักสูตร ค่าสมัคร ค่าเรียน
  ภาษาจีน ระยะยาว 400 หยวน 7,000 หยวนต่อเทอม (หรือ 14,000 หยวนต่อปี)

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


  ประเภทที่พัก ราคาที่พัก ต่อวัน ต่อ คน
  ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว เตียง โทรศัพท์ โทรทัศน์ ตู้เสื้อผ้า เครื่องปรับอากาศ 40 หยวน
  ค่ามัดจำหอพัก 800 หยวน ไม่รวมค่าไฟ ภายในอาคารหอพักมีห้องครัวรวม ตู้เย็นรวม เครื่องซักผ้ารวม ซึ่งสามารถในบริการได้ฟรี


ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Zhejiang University of Technology เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน หรือ 4 เดือน)
ค่าวีซ่า  
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-หังโจว สายการบิน China Southern Airline  
รวมค่าใช้จ่าย  
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.85 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย ค่าทัศนศึกษา

 

 

 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาโทรสารหลักฐานใบโอนเงินมายัง 0-2229-4479 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป

Gallery | ดูรูปทั้งหมด