HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Xiamen University |

ประวัติโดยย่อ1

มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเมืองเซี่ยเหมิน ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1921 เป็นมหาวิทยาลัยสหสาขาวิชาแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวจีนโพ้นทะเล ปัจจุบันขึ้นตรงต่อหน่วยงานกระทรวงการศึกษาจีนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย 100 แห่ง ที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยจีนขนานใหญ่ แห่งศตวรรษที่21 กว่า 80 ปี ที่มหาวิทยาลัยได้สั่งสมประสบการณ์ทางวิชาการ และ การสอน จนมีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันมีนักศึกษาอยู่กว่า 14,244 คน มีสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีกว่า 53 สาขา แบ่งเป็น 33 คณะ และ ยังมีสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท และ เอก มีคณาจารย์กว่า 1,400 คน และ อาจารย์ระดับศาสตราจารย์อีกกว่า 282 คน มีผลงานทางด้านวิชาการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

ในส่วนของแผนกนักเรียนต่างชาติได้เริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1956 ซึ่งประกอบด้วยแผนกภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ และ แผนกการแพทย์แผนจีน ปัจจุบันมีนักเรียนจาก 80 ประเทศทั่วโลกจำนวนกว่า 300 คน เดินทางมาศึกษาต่อยังสถาบันในหลักสูตรต่าง ๆ

ตัวมหาวิทยาลัย ได้รับการออกแบบวางผังอย่างสวยงาม ด้านหน้าติดทะเล ด้านหลังติดภูเขา ด้านข้างเป็นวัด ภายในมหาวิทยาลัยมีอาคารเก่าแก่สร้างเป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างจีนกับตะวันตก และ ด้านหลังหอพักนักศึกษาต่างชาติอยู่ติดกับทะเล สามารถมองเห็นทะเลได้ชัดเจนจากหอพัก

หลักสูตร1

 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว | Long - Term Chinese Training Programs
 2. ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) ชั้นเรียนแบ่งตามระดับต้น กลาง และ สูง ตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐานเลย แบ่งออกเป็น 13 ชั้น โดยแบ่งเป็นชั้นต้น 5 ห้อง ชั้นกลาง 4 ชั้น ชั้นสูง 4 ชั้น มีการสอบวัดระดับแบ่งชั้นเรียน ในช่วงเปิดภาคเรียนในแต่ละเทอม และนักศึกษายังสามารถแจ้งขอย้ายห้องเรียนได้ในช่วง 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา

  เนื้อหาการเรียนการสอน หลักสูตรภาษาจีนที่จัดไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครอบคลุมทั้งในส่วนของการฝึกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้ตำราเรียนเดียวกันกับทางมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) ซึ่งเป็นแบบเรียนที่เป็นมาตรฐาน และ ได้รับการยอมรับ

  ตารางการเรียนการสอน ชั้นเรียนภาษาจีนเรียน 20 คาบต่อสัปดาห์ โดยในช่วงเช้าจะเป็นการเรียนภาษาจีน และในช่วงบ่ายจะเป็นวิชาเลือก ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนภาษาระดับกลางขึ้นไป ซึ่งอาจจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ ทั้งนี้กิจกรรมในเทอมต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจำนวนผู้สนใจเรียน

 3. หลักสูตรการแพทย์แผนจีนฝังเข็ม | Traditional Chinese Medicine

  เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาจีน ชาวจีนโพ้นทะเล รวมถึง ชาวต่างชาติอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้าศึกษา โดยในแต่ละหลักสูตรล้วนได้รับการรับรองมาตรฐานจากรัฐบาล สามารถแบ่งประเภทของหลักสูตรต่าง ๆ ได้ดังนี้
  - หลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน โดยผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีพื้นความรู้ทางการแพทย์มาก่อน และหลักสูตรนี้ยังแบ่งเป็น หลักสูตรบรรยายอังกฤษ (เดือนกันยายน) และหลักสูตรบรรยายจีน (เดือนมีนาคม)
  - หลักสูตปริญญาตรี (บรรยายภาษาจีน) ระยะเวลาเรียน 4 - 5 ปี
  - หลักสูตรประกาศนียบัตร (บรรยายจีน) ระยะเวลาเรียน 2 - 3 ปี

 4. หลักสูตรปริญญาตรี (บรรยายจีน) | Undergraduate Program

ค่าใช้จ่าย

หลักสูตร ค่าสมัคร ค่าเรียน
หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว 400 หยวน 8,000 หยวน / เทอม

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น


240 หยวน 1,200 หยวน / 1 สัปดาห์
2,000 หยวน / 2 สัปดาห์
3,200 หยวน / 4 สัปดาห์ ( สัปดาห์ต่อไปสัปดาห์ละ 600 หยวน )
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนฝังเข็ม หลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน USD30 USD1,000 / หลักสูตร
หลักสูตปริญญาตรี (บรรยายภาษาจีน) USD50 USD2,000 / ปี (ชั้นปีที่ 1-2)
USD2,250 / ปี (ชั้นปีที่ 3-4)
หลักสูตรประกาศนียบัตร (บรรยายจีน) USD50 USD2,250 / ปี
หลักสูตรปริญญาตรี (บรรยายจีน) ชั้นปีที่ 1-2 400 หยวน 16,000 หยวน / ปี
ชั้นปีที่ 3-4 400 หยวน 18,000 หยวน / ปี

ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย1

อาคาร ประเภทที่พัก ราคาที่พักต่อเทอมต่อคน
หนานกวาง 4 (Nanguang Building No.4) ห้องนอน 4 เตียง ห้องน้ำ 1 ห้อง 990 หยวน
-  ราคาที่พักนี้ไม่รวมค่าน้ำและค่าไฟ
- ภายในห้องพักไม่มีโทรทัศน์และเครื่องนอน นักศึกษาต้องจัดซื้อเอง
หนานกวาง 5 (Nanguang Building No.5) ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว 3,800 หยวน
-  ราคาที่พักนี้ไม่รวมค่าน้ำและค่าไฟ
ฉ้ายชิงเจี๋ย (Cai Qing Jie Building) ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว 4,500 หยวน
ห้องเดี่ยว ห้องน้ำส่วนตัว 9,000 หยวน
ราคาที่พักนี้ไม่รวมค่าน้ำและค่าไฟ
- ภายในห้องพักประกอบด้วย โทรทัศน์ โทรศัพท์ แอร์
- ภายในอาคารที่พักประกอบด้วย ห้องครัวรวม ห้องซักผ้ารวม

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ1

ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 1

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

เอกสารและขั้นตอนในการสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ1

 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายสีขนาด 1 - 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศาลาแดง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 103 - 1 - 27014 - 1
   เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร พร้อมใบสมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย