HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Tianjin University |

ประวัติโดยย่อ1

มหาวิทยาลัยเทียนจิน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 1895 บนเนื้อที่ 137 เฮกเตอร์ โดยเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงแห่งแรก ๆ ในประวัติศาสตร์การศึกษาจีนยุคใหม่ และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยหลัก ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการจีน นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนในระดับต่าง ๆ ทั้งในระดับโรงเรียนและระดับมหาวิทยาลัย โดยในระดับมหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีหลักสูตรต่าง ๆ มากมาย ซึ่งแบ่งออกเป็นระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยมีนักศึกษาประมาณ 19,000 คน นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ อีกกว่า 2,200 คน

มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเมื่อปี 1954 จนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนต่างชาติเข้าทำการศึกษามากกว่า 4,000 คน ในสาขาวิชาต่าง ๆ จาก กว่า 70 ประเทศทั่วโลก ได้รับการยอมรับและพัฒนาให้มีความเป็นมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งได้รับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ จากองค์กรและจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีความพร้อมทั้งในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น หอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งสามารถรองรับได้ถึงกว่า 400 คน

หลักสูตร1

 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว | Long - Term Chinese Training Programs
 2. ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) ชั้นเรียนแบ่งตามระดับต้น กลาง และ สูง ตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐานเลย โดยจะมีการสอบเพื่อวัดระดับในช่วงเปิดภาคการศึกษา เพื่อจัดเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสม

  เนื้อหาการเรียนการสอน หลักสูตรภาษาจีนที่จัดไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครอบคลุมทั้งในส่วนของการฝึกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้ตำราเรียนเดียวกันกับทางมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) ซึ่งเป็นแบบเรียนที่เป็นมาตรฐาน และ ได้รับการยอมรับ

  ตารางการเรียนการสอน ชั้นเรียนภาษาจีนเรียน 20 คาบต่อสัปดาห์ โดยในช่วงเช้าจะเป็นการเรียนภาษาจีน และในช่วงบ่ายจะเป็นวิชาเลือก ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนภาษาระดับกลางขึ้นไป ซึ่งอาจจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ ทั้งนี้กิจกรรมในเทอมต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจำนวนผู้สนใจเรียน

  ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมให้ในช่วงบ่ายเสริมให้กับนักศึกษา อาทิเช่น การฝึกการออกเสียง การวาดภาพ การเขียนพู่กัน ทัศนาจรชนบท รวมถึงการจัดแข่งกีฬาภายใน เป็นต้น โดยทางสถาบันกำหนดให้นักศึกษาชำระค่ากิจกรรม พร้อมกันกับค่าเล่าเรียน

 3. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น | Short - Term Chinese Training Programs
 4. เป็นหลักสูตรที่เรียนร่วมกับนักเรียนหลักสูตรภาษาจีน ระยะยาว แต่ผู้สมัครจะทำการสมัครเรียนตั้งแต่ 1 - 3 เดือน และผู้สมัครควรเป็นผู้มีพื้นฐานภาษาจีน

 5. หลักสูตรภาษาจีนปริญญาตรี สำหรับนักเรียนต่างชาติ | Chinese Language Studies
 6. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี | Undergraduate Program

ค่าใช้จ่าย

หลักสูตร ค่าสมัคร ค่าเรียน
หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว 420 หยวน 7,500 หยวน / เทอม
หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น 420 หยวน / สัปดาห์
หลักสูตรภาษาจีนปริญญาตร 16,600 หยวน / ปี

ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย1

ประเภทที่พัก ราคาที่พัก ต่อ วัน ต่อ คน
ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว 46 หยวน
ห้องเดี่ยว ห้องน้ำส่วนตัว 50 หยวน
หมายเหตุ
- ภายในที่พักมีโทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ โต๊ะเขียนหนังสือ ห้องครัวรวม
- ค่าที่พักห้องเดี่ยวไม่รวมค่าไฟ ยกเว้นที่พักประเภทห้องคู่

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ1

ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 1

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

เอกสารและขั้นตอนในการสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ1

 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศาลาแดง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 103 - 1 - 27014 - 1
   เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร พร้อมใบสมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)
รูปถ่ายมหาวิทยาลัย