HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
National Taiwan Normal University 国立台湾师范大学

มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูของไต้หวัน
มีหลักสูตรภาษาจีนปกติและเร่งรัด
อยู่เมืองไทเป

 

ประวัติโดยย่อ
มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูไต้หวันนับเป็นมหาวิทยาลัยด้านฝึกหัดครูที่ดีที่สุดในไต้หวัน เปิดสอนภาษาจีนให้นักเรียนต่างชาติดังนี้
1. ภาษาจีนปรกติ
2. ภาษาจีนเร่งรัด
3. ภาษาจีนตัวต่อตัว

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว | Long Term Chinese Training Programs
 2. หลักสูตรภาษาจีนเปิดสอน 4 ภาคการศึกษาใน 1 ปี (ประมาณ 3 เดือน) โดยนักเรียนเรียนช่วงฤดูร้อนจะเรียน 12 สัปดาห์ แต่ถ้าเรียนช่วงฤดูหนาวจะเป็น 10 สัปดาห์

 3. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี | Undergraduate Program

 4. ค่าเรียน
  หลักสูตร ค่าสมัคร ค่าเรียนต่อเทอม
  หลักสูตรภาษาจีน 1 เทอมช่วงฤดูร้อน 1,000ไต้หวันดอลล่าห์ 33,000 ไต้หวันดอลล่าห์
  หลักสูตรภาษาจีน 1 เทอมช่วงฤดูหนาว   27,500 ไต้หวันดอลล่าห์

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย

  ประเภทที่พัก ราคาที่พัก ต่อเดือนโดยประมาณ
  NCCU campus dorm (ZihCiang 10th Dorm) ห้องคู่ 23,150 ไต้หวันดอลล่าห์
  NCCU International House (I House) ห้องเดี่ยว 39,000 ไต้หวันดอลล่าห์
  NCCU International House (I House) ห้องคู่ 25,500 ไต้หวันดอลล่าห์
  หมายเหตุ
  - สัญญาเช่าโดยทั่วไปประมาณ 6 เดือน กรณีน้อยกว่า 6 เดือน ราคาอาจสูงขึ้น

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ National Chengchi University เงินNTD เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าเรียนช่วงฤดูร้อน ใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง
ค่าที่พัก
(1 เทอม 3 เดือน สัญญาเช่า 6 เดือน)
ค่าวีซ่า
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ไทเป สายการบิน China Airline
รวมค่าใช้จ่าย
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 1.02 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้

  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 ใบ

  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 9 เดือน)

  • Bank Statement

 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท

  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN

  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่งไลน์ @OREN พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร

  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"

 

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ปิดรับสมัครทุกวันที่ 15 ของเดือน มกราคม (เทอมเมษายน) เมษายน (เทอมกรกฎาคม)
กรกฎาคม (เทอมตุลาคม) และตุลาคม (เทอมมกราคม)

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 60 ปี มีสุขภาพแข็งแรง

 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย