HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
I-shou University 义守大学

มหาวิทยาลัยเอกชนของเกาสง
เปิดสอนทั้งภาษาและปริญญา
มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ประวัติโดยย่อ

มหาวิทยาลัยอิสัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนของเมืองเกาสง เปิดสอนทั้งภาษาและปริญญาในระดับปริญญาตรี โท และเอก มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใน City Complex ภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งสวนสนุก เมืองมหาวิทยาลัย

 
Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร
 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ | Long - Term Chinese Training Programs

 2. หลักสูตรภาษาจีนเปิดสอน 4 ภาคการศึกษาใน 1 ปี (ประมาณ 3 เดือน) โดยที่นักเรียนสามารถลงเรียนทีละ 1 เทอมหรือ 2 เทอมก็ได้

 3. หลักสูตรปริญญาตรีบรรยายอังกฤษ | English taught Bachelor Degree
 4. เปิดสอนหลักสูตรบรรยายอังกฤษในสาขา
  -Entertainment Management
  -International Business Administration
  -International Finance
  -International Tourism and Hospitality
  -International Program on Communication Production
  -International Program on Intelligent Systems and Automation Engineering (เปิดเฉพาะเทอม Fall)

 5. หลักสูตรปริญญาโทบรรยายอังกฤษ | English taught Master Degree
 6. เปิดสอนหลักสูตรบรรยายอังกฤษในสาขา
  MBA

  ค่าเรียน

  ระยะเวลาเรียน
  ค่าสมัคร
  ค่าเรียนต่อเทอม
  หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว

  10 ดอลลาห์อเมริกา

  26,000 ดอลลาห์ไต้หวัน
  ปริญญาตรีบรรยายอังกฤษ   72,500 ดอลลาห์ไต้หวัน
  ปริญญาโทบรรยายอังกฤษ   72,500 ดอลลาห์ไต้หวัน

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย

  ประเภทที่พัก ราคาที่พักต่อเทอม
  ห้องชุด 3 คน 26,600 ดอลลาห์ไต้หวัน
  ห้องชุด 4 คน 10,900 ดอลลาห์ไต้หวัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ I-Shou University เงินดอลลาห์ไต้หวัน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน)
ค่าวีซ่า  
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-เกาสง สายการบิน China Airline  
รวมค่าใช้จ่าย  
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 1.02 บาท/ดอลล่าห์ไต้หวัน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้

  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ

  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 9 เดือน)

  • Bank Statement

 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ

 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท

  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN

  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว ให้ส่งสลิปมาที่ไลน์โอเรนท์ พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ปิดรับสมัครทุกวันที่ 15 ของเดือน มกราคม (เทอมเมษายน) เมษายน (เทอมกรกฎาคม)
กรกฎาคม (เทอมตุลาคม) และตุลาคม (เทอมมกราคม)

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง

 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป