7
HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
 Guangdong Country Garden (IB World) School   |  

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนอยู่ในเขตซุ่นเต๋ออยู่ในเมืองเฝ๋อซาน ซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองกวางเจา มณฑลกวางตง ทางตอนใต้ของประเทศจีน จากเมืองกวางเจา สามารถเรียกแท็กซี่ไปที่โรงเรียนโดยตรง ประมาณ 120 – 150 หยวน หรือนั่งรถไฟลงที่สถานี สือปี้ (Shi Bi)และนั่งรถแท๊กซี่ ประมาณ 70 – 80 หยวน
Guangdong Country Garden (IB World) school ( GCGS) ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน BI GUI HUA YUAN ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ระดับ 5 ดาว ภายในหมู่บ้าน นอกจากบ้านพักอาศัย และโรงเรียนแล้ว ยังมีโรงแรม ธนาคาร ตลาด สปอร์ตคลับ สนามกีฬา สวนน้ำ ซึ่งภายในหมู่บ้านมีพื้นที่กว้างใหญ่ ภายในมีรถโดยสารประจำหมู่บ้าน ซึ่ง สาย C และ D ผ่านหน้าโรงเรียน

ประวัติโดยย่อ

Guangdong Country Garden (IB World) school (GCGS) เป็นโรงเรียนเอกชนที่ก่อตั้งในเดือนกันยายน ปี 1994 ครอบคลุมพื้นที่ 330,000 ตารางเมตร ปัจจุบันมีนักเรียนอยู่ประมาณ 3,500 คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมปลาย โดยคณะอาจารย์มีทั้งหมด 400 ท่าน โดยเป็นอาจารย์ต่างชาติที่มาจากแต่ละประเทศ ประมาณ 40 ท่าน ซึ่งโรงเรียนเป็นสมาชิกขององค์กร International Baccalaureate Organization (IBO) และทางโรงเรียนเคยได้รับรางวัลอันดับ 1 และติดอันดับ 1 ใน 10 โรงเรียนเอกชนที่ดีของมณฑลกวางตง

หลักสูตร


- National Section / หลักสูตร 2 ภาษา
เรียนภาษาจีน-อังกฤษ ซึ่งมีตั้งแต่อนุบาล, ประถมศึกษา ,มัธยมต้น และมัธยมปลาย เหมาะสำหรับนักเรียนที่จะ เข้ามหาวิทยาลัยในเมืองจีน ส่วนใหญ่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนได้ เช่น Qinghua University , Beijing University , Zhongshan University , South China University of Technology, Fudan University เป็นต้น

- หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ระดับมัธยม) สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ CIS มี 2 หลักสูตร คือ
1. เรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ IB ซึ่งมีตั้งแต่อนุบาล, ประถมศึกษา ,มัธยมต้น และมัธยมปลาย เหมาะสำหรับนักเรียนที่จะ เข้ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ส่วนใหญ่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของต่างประเทศได้ เช่น Oxford, University of Cambridge, Imperial College London, University of Edinburgh, University of Toronto, University of Melbourne เป็นต้น
วิชาที่ใช้ในการเรียนมัธยมศึกษา MYP
ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ (ชีวะ เคมี ฟิสิกส์), มนุษยศาสตร์ (จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์), IT, ศิลปะ

2. เรียนเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 ระดับ เกรด 11-12 สำหรับเด็กอายุ 16-19 ปี โดยประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ Compulsory component และ Six academic Subjects โดยนักเรียนจะต้องเลือก 3 วิชาหลัก และ 3 วิชาเลือก
- Foreign Student Section / หลักสูตรเรียนภาษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ

เป็นหลักสูตรเรียนภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเรียนโปรแกรมทั้งสองข้างบน


หมายเหตุ - หลักสูตรภาษาจีน ต้องมีผลการสอบ HSK ระดับ 6 (HSK - Hanyu Shuiping Kaoshi คือการสอบวัดความรู้ภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ)
             - สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ จะต้องทำการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อแบ่งระดับในการเรียน

ค่าใช้จ่าย (ต่อเทอมการศึกษา)

ค่าสมัคร 300 หยวนทุกหลักสูตร
หลักสูตร 2 ภาษา
ระดับชั้น | Grade ค่าเรียน
Tuition
ค่าที่พัก
Boarding
ค่าอาหาร
Food
ค่าจิปาถะ
Sundry
ค่าวีซ่า
Visa
รวม
Total
อนุบาล 18,750 0 2,500 2,000 800 24,050
ประถมศึกษา เกรด 1-3 29,050 3,500 4,500 2,000 800 39.850
ประถมศึกษา เกรด 4-6 32,450 3,500 4,500 2,000 800 43,250
มัธยมศึกษาตอนต้น เกรด 7-9 32,750 3,500 4,500 2,000 800 43,550
มัธยมศึกษาตอนปลายเกรด 10-12 35,750 3,500 4,500 2,000 800 46,550
มัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาศิลปะและพลศึกษา 38,250 3,500 4,500 2,000 800 49,050

หลักสูตรภาษาอังกฤษ IB

ระดับชั้น | Grade ค่าเรียน
Tuition
ค่าที่พัก
Boarding
ค่าอาหาร
Food
ค่าจิปาถะ
Sundry
ค่าวีซ่า
Visa
รวม
Total
อนุบาล 23,750 0 2,500 2,000 800 29,050
ประถมศึกษา PYP 34,950 3,500 4,500 2,000 800 45,750
มัธยมศึกษา MYP 39,750 3,500 4,500 2,000 800 50,550
MYP 10 หรือ เตรียมเข้ามหาลัย DP 49,250 3,500 4,500 2,000 800 60,050
หมายเหตุ
1. ค่าจิปาถะ รวมถึงค่าหนังสือต่างประเทศ กิจกรรมไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ รวมถึงค่าสอบและการ แข่งขันต่างๆ ซึ่งหากเกินจากที่กำหนดไว้ จะต้องคิดจากค่าใช้จ่ายตามความจริง
2. หากมีหยุดยาว ตามตารางโรงเรียน และมีกิจกรรมข้างนอก อาจเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3. ค่าวีซ่า 800 หยวน / ปี โดยชำระเทอมแรก เทอมที่สองไม่ต้องชำระอีก
4. หากต้องการชำระค่าเรียนเป็นเงินดอลล่าร์สหรัฐ ให้คิดจากเงินหยวนตามอัตราแลกเปลี่ยนของวันที่โอน
5. ค่ามัดจำ ค่าเรียน 3,000 หยวน
(โดยจะคืนให้หลังจบการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเยี่ยมโรงเรียน
สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเดินทางไปดูโรงเรียน (ในกรณีที่ยังไม่ตัดสินใจสมัคร)

  • ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน เที่ยวละ 150 หยวน (กรณีรับที่สนามบินกวางเจา)
  • ค่าที่พัก ทางโรงเรียนจะจองที่พักในโรงแรม บริเวณหมู่บ้าน ประมาณคืนละ 200-400 หยวน

ภาคการศึกษา

เทอมการศึกษาที่ 1 (เทอมฤดูใบไม้ร่วง) เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนถึงต้นเดือนมกราคมของทุกปี
เทอมการศึกษาที่ 2 (เทอมฤดูใบไม้ผลิ) เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนมิถุนายนของทุกปี

ช่วงเวลารับสมัคร

ยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปี

หลักฐานในการสมัคร

  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 10 ใบ
  • หลักฐานทางการศึกษา หนังสือรับรองและใบแสดงผลการเรียนล่าสุด ภาษาอังกฤษฉบับจริงอย่างละ 1 ฉบับ
  • สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
  • สำเนาหนังสือเดินทางผู้ปกครอง 1 ฉบับ
  • หนังสือรับรองจากทางผู้ปกครอง 1 ฉบับ
  • สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) 1 ฉบับ
สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวนความสะดวก

อาคารเรียนประกอบด้วยอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยซึ่งช่วยในด้านพัฒนาการการศึกษาของนักเรียน มีระบบอินเตอร์เน็ตในห้องเรียนและเครื่องปรับอากาศทุกห้อง มีศูนย์ศิลปะเพื่อการศึกษา ห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศเพื่อการศึกษา ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ โรงยิม ลานและลู่กรีฑา สนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอล วอลเล่ย์บอล เทนนิส สระว่ายน้ำ (มีทั้งกลางแจ้งและในร่ม) ห้องเปียโน สนามเด็กเล่น เป็นต้น
ห้องสมุดมี 2 แห่ง แห่งแรกเป็นห้องสมุดภาษาจีน มีหนังสืออยู่ประมาณ 120,000 เล่ม ส่วนห้องสมุดอีกแห่งเป็นห้องสมุดหนังสือต่างชาติ มีหนังสืออยู่ประมาณ 10,000 เล่ม ภายในโรงเรียนมีสถานพยาบาลเปิด 24 ชั่วโมง โดยโรงเรียนจะแบ่งแผนกอนุบาล แผนกประถมศึกษา แผนกมัธยมศึกษา ซึ่งภายในโรงเรียนมีภูเขาอยู่ตรงกลาง ซึ่งแต่ละแผนกก็จะห้อมล้อมภูเขาลูกนี้: ซึ่งประตูเข้าออกโรงเรียน จะมียามและต้องมีบัตรผ่านถึงจะเข้าออกได้

ระเบียบทั่วไปสำหรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ Guangdong Country Garden (IB World) School

      1. การเข้าชั้นเรียน : นักเรียนต้องเตรียมตัวพร้อมในการเข้าเรียน และเข้าชั้นเรียนตรงตามเวลา
      2. ระเบียบวินัย : นักเรียนต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณครู
      3. เครื่องแต่งกาย : นักเรียนต้องสวมชุดนักเรียนตามระเบียบโรงเรียน อย่างถูกต้อง เรียบร้อย
      4. การเข้านอน : ห้ามนักเรียนเดินเพ่นพ่านไปห้องอื่นๆ เมื่อถึงเวลาเข้านอน
      5. มื้ออาหาร : ห้ามลัดแซงคิวขณะรับอาหาร ห้ามทิ้งอาหารเรี่ยราด หรือ ก่อเสียงดังขณะรับประทานอาหาร
      6. การออกนอกบริเวณโรงเรียน : ต้องได้รับการอนุญาตจากทางโรงเรียนก่อนทุกครั้ง
      7. การเจ็บป่วย : เมื่อนักเรียนเกิดอาการเจ็บป่วย หรือ ไม่สบาย สามารถเข้ารับการศึกษาที่คลีนิค หรือ โรงพยาบาลตามที่โรงเรียนแนะนำ
      8. ความประพฤติทั่วไป : ห้ามถ่มน้ำลาย ขีดเขียน หรือ ทำความเสียหายใด ๆ กับสมบัติโรงเรียน และห้ามเล่นเกมในบริเวณ หรือในขณะที่มีการเรียนการสอน
      9. ทรงผม : ไม่อนุญาตให้นักเรียนชายไว้ผมยาว และไม่อนุญาตให้นักเรียนทุกคนทำการย้อม หรือ ดัดผม
      10. การทำความเคารพ : ให้ความเคารพครู อาจารย์ ตลอดจน สัญลักษณ์ที่กำหนด เช่น การเคารพธงชาติ
      11. ห้องสมุด : คืนหนังสือที่ยิมจากห้องสมุดทุกครั้ง ตรงตามเวลา
      12. การบ้าน : นักเรียนทุกคนต้องทำการบ้าน ตามที่ได้รับมอบหมาย
      13. การสอบ : นักเรียนที่ทุจริตในการสอบจะถูกลงโทษสถานหนักจากทางโรงเรียน
    การลงโทษนักเรียน มีตั้งแต่
      - การตักเตือนด้วยวาจา
      - การแจ้งเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
      - การให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน
    สำหรับความผิดที่อาจถูกพ้นจากสภาพการเป็นนักเรียน มีดังนี้
      ก. การขโมย ลักทรัพย์
      ข. การสูบบุหรี่ หรือ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
      ค. การทำลาย สมบัติ ข้าวของ ๆ ทางโรงเรียน
      ง. การทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย
      จ. การประพฤติผิดในเรื่องชู้สาว
      ฉ. การนำสิ่งลามก อนาจาร เข้ามาโรงเรียน

รูปถ่ายโรงเรียน

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป
 
Gallery | ดูรูปทั้งหมด