7
HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
 The High School Affiliated to Beijing Normal University  |  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยครูปักกิ่ง

สถานที่ตั้งโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยครูปักกิ่ง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่ง การเดินทางสะดวกใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สถานี Xuan Wu Men(宣武门)และยังใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ ของปักกิ่ง เช่น จัตุรัสเทียนอันเหมิน  พระราชวังต้องห้าม เป็นต้น

ประวัติโดยย่อ

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยครูปักกิ่ง เป็นโรงเรียนมัธยมสาธิตแห่งแรกของปักกิ่ง ที่ขึ้นตรงต่อกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1901 ทางโรงเรียนมีบุคลากรครูที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ นักเรียนที่จบการศึกษาจากที่นี่ประสบความสำเร็จเป็นนักวิชาการ และบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายหลากอาชีพ
เมื่อปี 1996 ทางโรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนต่างชาติเป็นปีแรก ปัจจุบันมีนักเรียนต่างชาติสำเร็จการศึกษา และสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของจีน เช่น มหาวิทยาลัยปักกิ่ง  มหาวิทยาลัยชิงหัว  เป็นต้น

หลักสูตร

 • หลักสูตรภาษาจีน  เพื่อเรียนเตรียมพื้นฐานในการเข้าเรียนระดับชั้นมัธยม สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน หรือมีพื้นฐานในระดับต้น  ซึ่งจะเน้นเรียนวิชาภาษาจีนเป็นหลัก และมีเรียนวิชาอื่นๆเพิ่มเติม ดังนี้ วิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ  วิชาประวัติศาสตร์  วิชาคอมพิวเตอร์  วิชาพละศึกษา  และวิชาศิลปะ เป็นต้น
 • หลักสูตรมัธยมเรียนกับนักเรียนต่างชาติ  เป็นห้องเรียนขนาดเล็กสำหรับนักเรียนต่างชาติ ซึ่งวิชาเรียนจะคล้ายกับคลาสเรียนของนักเรียนจีน  มัธยมศึกษาปีที่ 5 ต้องเลือกเรียนสายศิลป์ภาษา หรือ สายวิทย์
 • หลักสูตรมัธยมเรียนกับนักเรียนจีน  เป็นหลักสูตรที่แทรกคลาสกับนักเรียนจีน ซึ่งในแต่ละห้องเรียนของนักเรียนจีน จะมีนักเรียนต่างชาติแทรกคลาสได้เพียง 1-2 คนเท่านั้น โดยนักเรียนจะต้องมีผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)
ตารางวิชาเรียนโดยสังเขป


ระดับชั้น

เกณฑ์การรับ

วิชาที่เรียน

ระยะเวลา

หลักสูตรภาษาจีน

ระดับต้น

ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน

ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ, สนทนาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์,ฟิสิกส์, เคมี, ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์, วัฒนธรรมจีน, พลศึกษา,คอมพิวเตอร์

1 เทอม

ระดับกลาง

HSK ไม่ถึง3

ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ, สนทนาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์,ฟิสิกส์, เคมี, ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์, วัฒนธรรมจีน, พลศึกษา,คอมพิวเตอร์

1 เทอม

มัธยมต่างชาติ

มัธยมปีที่ 4

HSK 3 ขึ้นไป

ภาษาจีน,คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,สนทนาภาษาอังกฤษ(อาจารย์ต่างชาติ), , ประวัติศาสตร์,ภูมิศาสตร์, ,ฟิสิกส์, เคมี,วัฒนธรรมจีน, พลศึกษา,คอมพิวเตอร์, ติวสอบ HSK

1 ปี

มัธยมปีที่ 5
สายศิลป์

HSK 4 ขึ้นไป

ภาษาจีน,คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,วัฒนธรรมต่างประเทศ(อาจารย์ต่างชาติ), , ประวัติศาสตร์,ภูมิศาสตร์,วัฒนธรรมจีน, พลศึกษา,คอมพิวเตอร์, ติวสอบ HSK

1 ปี

มัธยมปีที่ 5
สายวิทย์

HSK 4 ขึ้นไป

ภาษาจีน,คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,วัฒนธรรมต่างประเทศ(อาจารย์ต่างชาติ), , เคมี, ฟิสิกส์,วัฒนธรรมจีน, พลศึกษา,คอมพิวเตอร์, ติวสอบ HSK

1 ปี

มัธยมปีที่ 6
สายศิลป์

HSK 5 ขึ้นไป

 ภาษาจีน,คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ, การเขียนภาษาอังกฤษ(อาจารย์ต่างชาติ), , ประวัติศาสตร์,ภูมิศาสตร์,กฎหมาย, พลศึกษา

1 ปี

มัธยมปีที่ 6
สายวิทย์

HSK 5 ขึ้นไป

ภาษาจีน,คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,วัฒนธรรมต่างประเทศ(อาจารย์ต่างชาติ), , เคมี, ฟิสิกส์,วัฒนธรรมจีน, พลศึกษา

1 ปี

ค่าใช้จ่าย (ต่อเทอมการศึกษา)

รายการค่าใช้จ่าย

หลักสูตรภาษา

หลักสูตรมัธยม

หลักสูตรมัธยม(เด็กจีน)

ค่าสมัคร

500

500

500

ค่าเรียน

17,500

21,000

24,000

ค่าที่พัก

10,000

10,000

10,000

ค่าหนังสือ

300

300

300

ค่าอาหาร

2,000

2,000

2,000

ค่ากิจกรรม

200

200

200

ค่าประกัน

600

600

600

ค่าชุดนักเรียน

300

300

600

รวมเป็นเงิน

31,400 RMB

34,900 RMB

38,200 RMB

หมายเหตุ

 1. ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนวีซ่า 400 หยวน
 2. ค่าชุดนักเรียนประมาณ 600 หยวน สำหรับชั้นนักเรียนจีน, ชั้นนักเรียนต่างชาติประมาณ 300 หยวน

ภาคการศึกษา

เทอมการศึกษาที่ 1 (เทอมฤดูใบไม้ร่วง) เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนถึงต้นเดือนมกราคมของทุกปี
เทอมการศึกษาที่ 2 (เทอมฤดูใบไม้ผลิ) เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนมิถุนายนของทุกปี

ช่วงเวลารับสมัคร

ยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปี

หลักฐานในการสมัคร

 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
 • หลักฐานทางการศึกษา หนังสือรับรองและใบแสดงผลการเรียนล่าสุด ภาษาอังกฤษฉบับจริงอย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองจากทางผู้ปกครอง 1 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือเดินทางผู้ปกครอง 1 ฉบับ

  คุณสมบัติผู้สมัครและเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อเข้าเรียน
 • อายุ 12 ปี บริบูรณ์
 • มีผู้ปกครองที่ทำงานอยู่ปักกิ่ง
 • สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • สุขภาพแข็งแรง
สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวนความสะดวก
 1. อาคารเรียนประกอบด้วยอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยซึ่งช่วยในด้านพัฒนาการการศึกษาของนักเรียน มีศูนย์ศิลปะเพื่อการศึกษา ห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศเพื่อการศึกษา ห้องทดลองวิทยาศาสตร์  ห้องดนตรี โรงยิม ลานและลู่กรีฑา สนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอล เป็นต้น

หอพักนักศึกษาต่างชาติ 
แยกชั้นสำหรับนักเรียนชาย และ นักเรียนหญิง โดยพักแบบห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักประกอบด้วย เตียงนอน เครื่องนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้เย็น ตู้นิรภัย

ระเบียบทั่วไป
   ระเบียบทั่วไปสำหรับนักเรียน

 1. การเข้าชั้นเรียน   : นักเรียนต้องเตรียมตัวพร้อมในการเข้าเรียน และ เข้าชั้นเรียนตรงตามเวลา
 2. ระเบียบวินัย       : นักเรียนต้องเชื่อฟัง และ ปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณครู
 3. เครื่องแต่งกาย    : นักเรียนต้องสวมชุดนักเรียนตามระเบียบโรงเรียน อย่างถูกต้อง  เรียบร้อย
 4. การเข้านอน        : ห้ามนักเรียนเดินเพ่นพ่านไปห้องอื่นๆ เมื่อถึงเวลาเข้านอน
 5. มื้ออาหาร           : ห้ามลัดแซงคิวขณะรับอาหาร ห้ามทิ้งอาหารเรี่ยราด หรือ ก่อเสียงดังขณะรับประทาน
 6. การออกนอกบริเวณโรงเรียน : ต้องได้รับการอนุญาตจากทางโรงเรียนก่อนทุกครั้ง
 7. การเจ็บป่วย        :  เมื่อนักเรียนเกิดอาการเจ็บป่วย หรือ ไม่สบาย สามารถเข้ารับการรักษาที่คลีนิค หรือ โรงพยาบาลตามที่โรงเรียนแนะนำ
 8. ความประพฤติทั่วไป : ห้ามถ่มน้ำลาย ขีดเขียน หรือ ทำความเสียหายใดๆกับสมบัติโรงเรียน และ ห้ามเล่นเกมในบริเวณ หรือ ในขณะที่มีการเรียน การสอน
 9. ทรงผม  ไม่อนุญาตให้นักเรียนชายไว้ผมยาว และ ไม่อนุญาตให้นักเรียนทุกคนทำการย้อม หรือ ดัดผม
 10. การทำความเคารพ   ให้ความเคารพครู อาจารย์ตลอดจน สัญลักษณ์ที่กำหนด เช่น การเคารพธงชาติ
 11. ห้องสมุด  คืนหนังสือที่ยืมจากห้องสมุดทุกครั้ง ตรงตามเวลา
 12. การบ้าน นักเรียนทุกคนต้องทำการบ้าน ตามที่ได้รับมอบหมาย
 13. การสอบ นักเรียนที่ทุจริตในการสอบจะถูกลงโทษสถานหนักจากทางโรงเรียน

      การลงโทษนักเรียน มีตั้งแต่

 • การตักเตือนด้วยวาจา
 • การแจ้งเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
 • การให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน

สำหรับความผิดที่อาจถูกพ้นจากสภาพการเป็นนักเรียน มีดังนี้

 • การขโมย ลักทรัพย์
 • การสูบบุหรี่ หรือ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์
 • การทำลาย สมบัติ ข้าวของๆ ทางโรงเรียน
 • การทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย
 • การประพฤติผิดในเรื่องชู้สาว
 • การนำสิ่งลามก อนาจาร เข้ามาในโรงเรียน

รูปถ่ายโรงเรียน

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป
 
Gallery | ดูรูปทั้งหมด