HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Chengdu | เฉิงตู

พื้นที่ 12,300 ตารางกิโลเมตร (พื้นที่ประเทศไทย 517,000 ตารางกิโลเมตร, พื้นที่กรุงเทพ ฯ 560 ตารางกิโลเมตร หรือใหญ่กว่ากรุงเทพ ฯ ประมาณ 22 เท่า)
จำนวนประชากร ในตัวเมืองประมาณ 9.9 ล้าน (ประชากรในกรุงเทพประมาณ 6 ล้านคน)

มณฑลเสฉวน (Sichuan Province) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน พื้นที่ทางตอนบนเป็นเทือกเขาสูงติดกับมณฑลกานซู่และมณฑลส่านซี ในพื้นที่มีชนกลุ่มน้อยพื้นเมืองเผ่าอาปา-ทิเบต-เชียงอาศัยอยู่ พื้นที่ตอนกลางและตอนล่างของมณฑลเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำสำคัญหลายสาย เช่น แม่น้ำยาลอง (yalong Jiang) แม่น้ำต้าตู้ (Dadu He) แม่น้ำหมินเจียง (Min Jiang)แม่น้ำหลิ่ง (Ling Jiang) และแม่น้ำแยงซีเกียง (Chang Jiang) เป็นแหล่งอารยธรรมที่มีอายุกว่า 2,300 ปี นับเป็นมณฑลที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศจีน มีประชากรรวมกันมากกว่า 110 ล้านคน

เฉิงตู (Chengdu) เป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจกลางมณฑล ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้

คำว่าเฉิงตูมีความหมายว่า ค่อย ๆ กลายเป็นเมือง เนื่องจากย้อนไปเมื่อราว 2,000 ปีที่แล้ว ในสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้มีการจัดการชลประทานขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิดเป็นประจำทุกปี เมื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ ชาวนาชาวไร่เพาะปลูกได้ดี ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น คนจึงเริ่มอพยพมาที่เมืองนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้ชื่อว่า เฉิงตู

เฉิงตู มีสมญาว่า อาณาจักรแห่งสวรรค์ เนื่องด้วยเมืองเฉิงตูตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียง มีแม่น้ำผ่าน 3 สาย คือ แม่น้ำหมินเจียง แม่น้ำต้าตู และแม่น้ำหลิ่ง ซึ่งแม่น้ำทั้ง 3 สายนี้ไหลลงมารวมกับ แม่น้ำแยงซีเกียง จึงทำให้มีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ สามารถทำนาได้ปีละ 3 หน เสฉวนจึงนับว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเมืองในแถบลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงตอนบน รวมทั้งอุดมไปด้วยน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

เฉิงตู เป็นเมืองทดลองงานปฏิรูปเศรษฐกิจระบบตลาดแบบสังคมนิยมรุ่นแรก ๆ โดยเป็นเมืองเปิดเสรีทางการค้าบนแผ่นดินใหญ่ และ ในปี 1992 ได้รับการจัดอันดับโดย คณะกรรมการประเมินระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองแห่งชาติ ให้อยู่ในลำดับที่ 11 จากจำนวนเมืองที่มีศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเข้มแข็งที่สุด 50 เมืองทั่วประเทศ และมีบรรยากาศการลงทุนที่สดใส

อุณหภูมิ

เฉิงตูมีลักษณะอากาศเป็นแบบอบอุ่นชื้น อากาศไม่หนาวจัดในฤดูหนาว แต่เนื่องจาก ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบแอ่งกะทะ อากาศจึงร้อนอบอ้าวมากในฤดูร้อน จนได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 เมือง ที่ร้อนที่สุดของจีน

ข้อมูล
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด (C)
9/11
11/13
16/18
21/23
25/27
27/29
29/31
29/31
25/27
20/22
15/17
10/12
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด (C)
2/4
4/6
7/9
12/14
16/18
19/21
21/23
21/23
18/20
14/16
8/10
4/6
ปริมาณน้ำฝน (mm)
5/10
10/15
20/25
45/50
80/85
110/115
235/240
245/250
120/125
40/45
15/20
5/10
สภาพอากาศปัจจุบัน Click for เฉิงตู, Sichuan Forecast

มหาวิทยาลัยที่ในเฉิงตู

บรรยากาศทั่วไปในเมืองเฉิงตู