HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Hangzhou Summer Camp | โครงการเรียนภาษาจีนเดือน ก.ค.- ส.ค.ที่หังโจว
สถานที่ Hangzhou Normal University, เมืองหังโจว
ช่วงเวลา 6 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2554 (4 สัปดาห์)
ค่าใช้จ่าย 55,900 บาท สำหรับ 4 สัปดาห์
เงื่อนไขในการสมัคร
 1. ผู้สมัครอายุ 12 ปีขึ้นไป
 2. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ หากมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง
 3. ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาจีน
 4. ยื่นเอกสารสมัครและหลักฐาน พร้อมชำระเงินมัดจำ จำนวน 10,000 บาทสำหรับการจองภายในวันที่
  12 มิถุนายน 2554 และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2554
เอกสารในการสมัคร
 1. กรอกใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ ... )
 2. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว 5 ใบ
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 4. สำเนาหลักฐานทางการศึกษา
สถานที่รับสมัคร
 • ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ OCA (โรงเรียนสีตบุตรบำรุง)
  ที่อยู่ 64/28 ถนน รองเมือง ซอย 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330
  หมายเลขโทรศัท์ 0 2216 2826 - 8
 • ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  ที่อยู่ 60 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน D ชั้น 2 เลขที่ห้อง 201/4 - 5 ถ. รัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพ ฯ 10110 (ลงสถานีรถไฟใต้ดินสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประตู 3)
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2229-4477-8, 08-6627-1751, 08-9790-7744
วิธีการชำระเงิน
 • เงินสด สามารถชำระได้ที่ "ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ OCA" หรือที่ "ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN"
 • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศาลาแดง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 103 - 1 - 27014 - 1
  เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร หมายเลขโทรศัพท์ มาที่ 0-2229-4479
 • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
รายละเอียดโครงการ
 • ช่วงเช้าจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น. เรียนภาษาจีน (เน้นการสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน)
 • ช่วงบ่ายวันจันทร์ - ศุกร์และวันเสาร์ จัดกิจกรรมในห้องเรียนหรือพาทัศนาจรนอกห้องเรียน
 • กิจกรรมในห้องเรียน เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศิลปะและเข้าใจวัฒนธรรมจีน อาทิ การวาดและเขียนด้วยพู่กันจีน ศิลปะป้องกันตัวแบบจีน ตัดกระดาษ เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายข้างต้นรวม
 1. ค่าเรียน (ค่าหนังสือ + ค่าเรียน+ ค่าลงทะเบียนเรียน+ค่ากิจกรรมตลอดโปรแกรม)
 2. ค่าบัตรอาหารมูลค่า 200 หยวน
 3. ค่าทัศนศึกษา (ค่ารถรับส่ง + ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ตามรายการ + ค่าอาหารระหว่างทัศนศึกษา)
 4. ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
 5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 6. ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน Hainan Airline
 7. ค่าที่พัก ประเภทห้องชุดคู่ ห้องน้ำส่วนตัว
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุ
 9. เจ้าหน้าที่คนไทย ดูแลตลอดโครงการ
  *ในกรณีไม่ประสงค์ทัศนศึกษาตามรายการ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวม
 1. ค่ามัดจำที่พัก
 2. ค่ามัดจำบัตรอาหาร
 3. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีน้ำหนักกระเป๋าเดินทางหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 6. ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาติสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
เงื่อนไขการยกเลิก
 1. ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ และทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 2. กรณียกเลิกกระทันหันก่อนการเดินทาง 1 สัปดาห์ ทางบริษัท ฯ สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เนื่องจากการยกเลิกของเที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทางเราจะยึดถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสิ่งสำคัญ และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าว
 2. ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธมิให้ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้า-ออกนอกเมือง จากเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันเนื่องมาจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สถานที่่ท่องเที่ยว

ทะเลสาบซีหู (แปลว่าทะเลสาบทางด้านตะวันตก) มีความยาวจากทิศใต้ถึงทิศเหนือ 3.3 กิโลเมตร และความกว้างจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก 2.8 กิโลเมตร เป็นวนอุทยานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน   โดยเมืองหังโจว  ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสวรรค์บนดิน

เจดีย์นางพญางูขาว“เหลยเฟิงถ่า” เจดีย์แห่งตำนานความรักไม่แยกเผ่าพันธุ์ของมนุษย์หนุ่มกับพญางูขาวแสนสวย ภายหลังนางถูกขังไว้ในเจดีย์ จนกระทั่งลูกของนางเติบโตแล้วมาช่วยปลดปล่อยมารดาให้เป็นอิสระ เจดีย์เดิมก่อด้วยอิฐและไม้สร้างขึ้นมี 8 ด้าน 7 ชั้น สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ มีการบูรณะหลายครั้งหลายหน ล่าสุดมีการสร้างเจดีย์ใหม่ครอบเจดีย์เก่าไว้เช่นปัจจุบัน

หมู่บ้านใบชาเขียวหลงจิ่ง (แปลว่าชาบ่อมังกร) ใบชาของที่นี่ก็มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างกว้างขวาง เป็นใบชาที่มีชื่อเสียงที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศจีน กล่าวกันว่า "ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน"
จตุรัสอู๋ซาน และ ช้อปปิ้งถนนเหอฝั่งเจีย   เป็นถนนวัฒนธรรมของเมืองหังโจว จะมีร้านค้าทั้งสองข้างทาง ตอนกลางคืนจะเปิดไฟสวยงามมาก

เซี่ยงไฮ้
หอไข่มุก

เป็นหอส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์สูง 468 เมตร ลัษณะเป็นเสาสูงมีหอกลมเหมือนเม็ดไข่มุกเสียบอยู่ ภายในหอกลมทำเป็นภัตตาคาร โรงแรม และร้านค้า ที่ฐานใต้หอจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองเซี่ยงไฮ้

หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้  คือสองฟากถนนจงซาน ถนนสายกว้างยาวโค้งไปตามลำน้ำหวงผู่ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเขต พื้นที่เช่าของชาวต่างชาติ  ปัจจุบันกลายเป็นของ รัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ มีที่ทำการของรัฐบาล  ธนาคารแห่งชาติและนานาชาติ  โรงแรมชั้นนำ ตึกบริเวณนี้เป็นตึกเก่าที่ดูหรูหราโอ่อ่ามาก   ฝั่งตรงข้ามเป็นลานกว้างเลียบแม่น้ำยาว 17,000 เมตร เดิมตั้งใจสร้างเป็นเขื่อนกั้นน้ำ แต่ ปัจจุบันเป็นลานเดินชมวิวของชาวเมือง รวมไปถึงชาวต่างชาติ

ถนนหนานจิง

เป็นแหล่งช็อปปิ้งที่ขึ้นชื่อ ตั้งอยู่ใจกลางเขตเศรษฐกิจเก่าของเซี่ยงไฮ้ สินค้าที่จำหน่ายส่วนใหญ่ได้แก่ เสื้อผ้า และเครื่องหนัง รวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคและของที่ระลึกต่างๆ  มากมายซึ่งส่วนใหญ่ราคาจะแพงกว่าร้านค้าทั่วไป แต่จุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เยี่ยมชมที่ถนนสายนี้คงเป็นแสงสีและบรรยากาศที่สวยงาม
   
สวนอี้หยวน มีอายุกว่า 400 ปี แต่เดิมเคยเป็นสวนส่วนตัวของขุนนางในสมัยราชวงศ์หมิง ปัจจุบันตัวอาคารได้รับการบูรณะจนกลายเป็น แหล่งช็อปปิ้งและแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้เยี่ยมชมมากมาย
เมืองโจวจวง
โจวจวงเป็นหมู่บ้านกลางน้ำ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลเจียงซู   ร้านค้าและบ้านเรือนทั่วไปต่างสร้างขึ้นริมน้ำ ใต้หลังคามีลำคลอง และออกจากบ้านก็เห็นน้ำ มีสะพานหินรูปแบบต่างๆเชื่อมร้านค้า

 

 


สอบถามรายละเอียดและจอง | Question and Reservation

Name | ชื่อ-สกุล
Nickname | ชื่อเล่น

Name Reserved | ต้องการจองชื่อ
Question | หัวข้อคำถาม
Detail | รายละเอียด
E-mail Address | อีเมลล์
Contact Number | เบอร์ติดต่อ
Contact Back | ให้ติดต่อกลับ Mail Phone