หลักสูตรปริญญาตรี สาขาภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ( Shanghai International Studies University )

 

 

ปี 1

ปี 2

 

เทอม 1

เทอม 2

เทอม 1

เทอม 2

ลำดับ

วิชา

เวลาเรียน

วิชา

เวลาเรียน

วิชา

เวลาเรียน

วิชา

เวลาเรียน

1

การอ่านภาษาจีน

216 คาบ

การอ่านภาษาจีน

216 คาบ

การอ่านภาษาจีน

144 คาบ

การอ่านภาษาจีน

144 คาบ

2

การอ่านจับใจความภาษาจีน

36 คาบ

การอ่านจับใจความภาษาจีน

36 คาบ

การอ่านจับใจความภาษาจีน

36 คาบ

การอ่านจับใจความภาษาจีน

36 คาบ

3

การฟังภาษาจีน

72 คาบ

การฟังภาษาจีน

72 คาบ

การฟัง การพูดภาษาจีน

108 คาบ

การฟัง การพูดภาษาจีน

108 คาบ

4

การสนทนาภาษาจีน

72 คาบ

การสนทนาภาษาจีน

72 คาบ

การเขียนภาษาจีน

36 คาบ

การเขียนภาษาจีน

36 คาบ

5

 

 

 

 

การแปล

36 คาบ

การแปล

36 คาบ

6

 

 

 

 

การสนทนาจีนธุรกิจ

36 คาบ

การสนทนาจีนธุรกิจ

36 คาบ

รวม

 

396 คาบ

 

396 คาบ

 

396 คาบ

 

396 คาบ

 

ปี 3

ปี 4

 

เทอม 1

เทอม 2

เทอม 1

เทอม 2

ลำดับ

วิชา

เวลาเรียน

วิชา

เวลาเรียน

วิชา

เวลาเรียน

วิชา

เวลาเรียน

1

การอ่านภาษาจีน

144 คาบ

การอ่านภาษาจีน

144 คาบ

การอ่านภาษาจีน

144 คาบ

การอ่านภาษาจีน

144 คาบ

2

การอ่านหนังสือพิมพ์จีน

36 คาบ

การอ่านหนังสือพิมพ์จีน

36 คาบ

การแปล

36 คาบ

การแปล

36 คาบ

3

การเขียนภาษาจีน

36 คาบ

การเขียนภาษาจีน

36 คาบ

การทำธุรกิจนำเข้า - ส่งออก

36 คาบ

การเขียนเพื่อธุรกิจ

36 คาบ

4

การแปล

36 คาบ

การแปล

36 คาบ

การเงินระหว่างประเทศ

36 คาบ

การค้าระหว่างประเทศ

36 คาบ

5

คอมพิวเตอร์

36 คาบ

คอมพิวเตอร์

36 คาบ

 

 

 

 

6

การพูดภาษาจีนระดับสูง

36 คาบ

การฟังภาษาจีนระดับสูง

36 คาบ

 

 

 

 

7

การสนทนาจีนธุรกิจ

36 คาบ

การพูดภาษาจีนระดับสูง

36 คาบ

 

 

 

 

8

การบริหารวิสาหกิจร่วมทุนระหว่างจีนกับต่างประเทศ

36 คาบ

ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจจีน

36 คาบ

 

 

 

 

9

พื้นฐานการบัญชี

36 คาบ

การตลาด

36 คาบ

 

 

 

 

รวม

 

432 คาบ

 

432 คาบ

 

252 คาบ

 

252 คาบ