HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
หลักสูตรเร่งรัดภาษาจีน l Intensive Chinese Program
สถานที่เรียน
University of International Business and Economics, เมืองปักกิ่ง
วัตถุประสงค์

จะเน้นการฝึกฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน โดยให้ผู้เรียนได้ใช้แวดล้อมทางภาษาได้อย่างเต็มที่
ในช่วงระยะเวลา 1 เทอม ผู้เรียนจะสามารถเรียนเนื้อหาภาษาจีนได้มากเท่ากับ 2-3 เทอม และสามารถเพิ่มระดับการฟัง การพูดได้อย่าง
รวดเร็ว

ลักษณะหลักสูตร

หลักสูตรเร่งรัดนี้ 1 เทอมเรียน 16 สัปดาห์ แต่ละสัปดาห์เรียน 30 คาบ วิชาเรียน ได้แก่ วิชาฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน (ห้องละ 8 คน) วิชาฝึกหัดภาษาจีน (ห้องละ 4 คน) วิเคราะห์ปัญหาคำพูดที่ใช้ในสังคม หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ  สนทนาจีนธุรกิจ ติวสอบ HSK เป็นต้น นอกจากนี้ อาจารย์จะมีการทบทวนบทเรียนให้ทุกวัน ในทุกสัปดาห์อาจารย์จะมีการพูดคุยกับผู้เรียนตัวต่อตัว และทุกเดือนจะมีการจัดกิจกรรมด้านภาษาแก่ผู้เรียน รวมถึงเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน

ลักษณะการสอน
จำนวนผู้เรียน ประมาณ 4-8 คน/ ห้อง มีการสอนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เช่น การประชุมอภิปราย การปฏิบัติตัวในสังคม การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น
ประกาศนียบัตร
ทางมหาวิทยาลัยจะมอบใบประกาศนียบัตรให้ เพื่อรับรองการเรียน
ค่าใช้จ่าย

ค่าสมัครเรียน                                       660    หยวน
ค่าเรียน                                           19,800    หยวน / เทอม

ระยะเวลารับสมัคร

ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ เริ่มเรียนเดือนกุมภาพันธ์  ปิดรับสมัครพฤศจิกายนของทุกปี
ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง เริ่มเรียนเดือนกันยายน  ปิดรับสมัครพฤษภาคมของทุกปี

ระยะเวลาเปิดเรียน
ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ เปิดเรียนเดือนมีนาคม
ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง เปิดเรียนเดือนกันยายน
ตัวอย่างตารางเรียน

ระดับไม่มีพื้นฐาน (CHIN-i-111-) 30 คาบ / สัปดาห์
สำหรับผู้เรียนที่เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับต้น เป้าหมายในการเรียน คือ คำศัพท์ 1,300-1,500 คำ รวมถึงไวยากรณ์ภาษาจีน

 

สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 5

8.00 - 9.30 น.

ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน

การฟัง

ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน

การฟัง

สอบ

9.50 -11.30 น.

ทบทวนบทเรียน

ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน

ทบทวนบทเรียน

ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน

ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน

13.30 – 15.00 น.

การฟัง

ทบทวนบทเรียน

สนทนาตัวต่อตัว

ทบทวนบทเรียน

ทบทวนบทเรียน

19.00 – 20.30 น.

ถามตอบ

ถามตอบ

ภาพยนตร์จีน

ถามตอบ

แข่งขันภาษาจีน


ระดับกลาง (CHIN-i-421-) 30 คาบ / สัปดาห์
สำหรับผู้ที่เคยเรียนภาษาจีนประมาณ 1 ปี มีพื้นฐานไวยากรณ์จีน คำศัพท์ประมาณ 1,000 คำ เป้าหมายในการเรียน คือ คำศัพท์ 4,000 คำ เข้าใจหลักไวยากรณ์จีนและการใช้คำศัพท์ สามารถสอบ HSK ได้ระดับ 4 ขึ้นไป

 

สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 5

8.00 - 9.30 น.

ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน

HSK

ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน

HSK

ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน

9.50 -11.30 น.

ทบทวนบทเรียน

ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน

ทบทวนบทเรียน

ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน

ทบทวนบทเรียน

13.30 – 15.00 น.

สนทนาตัวต่อตัว

ทบทวนบทเรียน

HSK

ทบทวนบทเรียน

สอบ

19.00 – 20.30 น.

ถามตอบ

ถามตอบ

ภาพยนตร์จีน

ถามตอบ

แข่งขันภาษาจีน

ระดับสูง (CHIN-i-531-) 30 คาบ / สัปดาห์
            สำหรับผู้ที่เคยเรียนภาษาจีนมากกว่า 1 ปี มีพื้นฐานไวยากรณ์จีน คำศัพท์ 2,000 คำ เป้าหมายในการเรียน คือ คำศัพท์ 5,000 คำ เข้าใจหลักไวยากรณ์จีนและการใช้คำศัพท์ระดับสูง สามารถสนทนาภาษาจีนธุรกิจได้อย่างคล่อง

 

สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 5

8.00 - 9.30 น.

ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน

HSK

ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน

HSK

ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน

9.50 -11.30 น.

ทบทวนบทเรียน

ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน

ทบทวนบทเรียน

ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน

ทบทวนบทเรียน

13.30 – 15.00 น.

สนทนาตัวต่อตัว

ทบทวนบทเรียน

HSK

ทบทวนบทเรียน

สอบ

19.00 – 20.30 น.

ถามตอบ

ถามตอบ

ภาพยนตร์จีน

ถามตอบ

แข่งขันภาษาจีน

เอกสารและขั้นตอนในการสมัครเรียน
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายสีขนาด 1 - 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง (หรือผู้ค้ำประกัน) 1 ฉบับ
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 13,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศาลาแดง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 103 - 1 - 27014 - 1
   เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร พร้อมใบสมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)