HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
International Graduate Program in Finance | ปริญญาโท หลักสูตร การเงิน
สถานที่เรียน University of International Business and Economics, เมืองปักกิ่ง
ลักษณะหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของแผนกการศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ (School of International Education) ของมหาวิทยาลัย UIBE หรือ ในชื่อย่อภาษาจีนว่า จิงเม่า ซึ่งจัดเป็น มหาวิทยาลัยทางด้านธุรกิจอันดับหนึ่งในปักกิ่ง

หลักสูตรด้าน Finance ของมหาวิทยาลัยจิงเม่า เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเฉพาะสำหรับชาวต่างชาติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และ ทักษะด้านต่างๆในการทำธุรกิจในเมืองจีน ในส่วนเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ หลากหลาย อาทิเช่น การเงิน การบัญชี ตลอดจน ระบบเศรษฐกิจจีน เเป็นต้น

ภาษาที่ใช้ในการบรรยาย บรรยายภาษาอังกฤษ
หลักฐานในการสมัคร
  1. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง และ เอกสารรับรองวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
  2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 7 ใบ (พื้นขาว)
  3. สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
  4. ผลสอบ TOEFL 86 คะแนน ขึ้นไป (หรือ IELTS  6 ขึ้นไป)
  5. จดหมายแนะนำจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ฉบับ
  6. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง (หรือผู้ค้ำประกัน) 1 ฉบับ
  7. Personal Statement  (500 words maximum)
ระยะเวลาเรียน 1 - 2 ปี โดยใน 1 ปี แบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 3 ภาค ดังนี้ ภาคฤดูใบไม้ร่วง เรียนประมาณ 14 สัปดาห์ (เดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม) ภาคฤดูใบไม้ผลิ เรียนประมาณ 18 สัปดาห์ (เดือนกุมภาพันธ์ ถึง กลางเดือนมิถุนายน) ภาคฤดูร้อน เรียนประมาณ 8 สัปดาห์ (เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม)
ระยะเวลารับสมัคร

ส่งใบสมัครและเอกสารก่อนวันที่ 10 มิถุนาคม สำหรับเทอมกันยายน (ภาคฤดูใบไม้ร่วง) ของทุกปี
และก่อนวันที่ 15 ธันวาคม สำหรับเทอมมกราคม (ภาคฤดูใบไม้ผลิ) ของทุกปี

วันเปิดเรียน ภาคฤดูใบไม้ร่วง เปิดเรียนช่วงกันยายน ถึง ธันวาคม
ภาคฤดูใบไม้ผลิ  เปิดเรียนช่วงกุมภาพันธ์ ถึง กลางเดือนมิถุนายน
ภาคฤดูร้อน        เปิดเรียนช่วงมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม

ค่าใช้จ่าย

99,160 หยวน / หลักสูตร (2,680 หยวน / หน่วยกิต) แบ่งชำระเป็น 2 ครั้ง
50,000 หยวน / เทอมแรก (ชำระผ่านโอเรน)
49,160 หยวน / เทอมที่สอง (ชำระเองที่มหาวิทยาลัย)

รายละเอียดการเรียน

นักศึกษาต้องเก็บหน่วยกิจให้ครบ 37 หน่วยกิจ จากวิชาบังคับ 12 หน่วยกิจ วิชาเฉพาะสาขา 5 หน่วยกิจ วิชาเลือก 20 หน่วยกิจ และ ไม่มีการทำวิทยานิพนธ์สำหรับหลักสูตรนี้ หรือ นักศึกษาอาจเลือกทำวิทยานิพนธ์โดย คิดเทียบเท่า 6 หน่วยกิจในวิชาเลือก ซึ่งจะมีการแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาให้สำหรับนักศึกษาที่ต้องการทำวิทยานิพนธ์

สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการทำ Course work ด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่า 60 จากคะแนนเต็ม 100 จะได้รับการพิจารณาจบการศึกษาในหลักสูตร Finance

Program Requirements

Details of requirement

Course offered

Core courses
(12 credits)

AE501 Microeconomic Theory (4 credits)
FI501 Theory of Finance (2 credits)
FI503 Financial Econometrics (4 credits)

Fall sessions

FI500 Financial Accounting (2 credits)

Spring Session

Field courses
(5 credits)

AE520 Corporate Finance (3 credits) or
AE522 Financial Economics (3 credits)
Plus a two-credit course which relates to the Finance

Spring session

Elective Courses
(20 credits)

Elective courses (20 credits) or
Elective courses (14 credits)+Thesis (6 credits) or
Elective courses (16 credits)+Internship (4 credits) or
Elective courses (10 credits)+Internship (4 credits)+Thesis (6 credits)

 

All sessions

FREE Non-credit
Chinese Mandarin Classes

CH590 Introductory Chinese Mandarin
CH591 Intermediate Chinese Mandarin
CH592 Advanced Chinese Mandarin

 

All sessions

Total required credits

37 credits

 

รายละเอียดวิชา

AE501 Microeconomic Theory [4 credits]: The course provides a rigorous analytical treatment of the standard microeconomic models of consumer and firm behavior, market equilibrium, general equilibrium, and game theory, and it prepares students for further graduate work in the theoretical and applied fields of economics. The emphasis of the course is on methods and analytical tools as well as the presentation of received results. The student acquires the skills necessary to read and understand the professional literature and to apply the theory to a wide variety of economic problems and policies. Prerequisite: University level of Microeconomics.

AE520 Corporate Finance [3 credits]
: This advanced study of corporate financial analysis and planning includes capital budgeting, cost of capital, and capital structure and valuation. Selected topics that may be covered are mergers and acquisition, IPO, financial distress and reorganization, etc. A combination of lectures and case-study discussion is used to illustrate theories and techniques helpful in financial analysis.