HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Afternoon Chinese Program | หลักสูตรภาษาจีน (ตอนบ่าย)
สถานที่เรียน Shanghai International Studies University, เมืองเซี้ยงไฮ้
ลักษณะหลักสูตร

เป็นหลักสูตรภาษาจีนกลางที่เปิดสอนตอนบ่ายเพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความต้องการได้ โดยแบ่งเป็นหลายระดับตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ผู้สมัครอายุ 18 - 50 ปี
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย
 • สุขภาพแข็งแรง
ระยะเวลาเรียน 1 เทอมการศึกษา (ประมาณ 18 - 20 สัปดาห์)
ระยะเวลารับสมัคร ส่งใบสมัครและเอกสารก่อนวันที่ 25 มิถุนายน สำหรับเทอมการศึกษาเดือนกันยายนของทุกปี
และ ก่อนวันที่ 25 ธันวาคม สำหรับเทอมการศึกษาเดือนมีนาคมของทุกปี
หมายเหตุ ต้องมีผู้สมัคร 15 คนขึ้นไป ทางมหาวิทยาลัยจึงสามารถเปิดคลาสได้
วันเปิดเรียน ต้นเดือนกันยายนและเดือนมีนาคมของทุกปี

ค่าใช้จ่าย

 1. ค่าสมัคร 450 หยวน
 2. ค่าเรียน 7,500 หยวนต่อ เทอม
 3. ค่าหนังสือประมาณ 250 หยวนต่อเทอม
 4. ค่าประกัน 300 หยวนต่อครึ่งปี
 5. Management Fee 340 หยวนต่อเทอม
เอกสารและขั้นตอนในการสมัคร
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายสีขนาด 1 - 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศาลาแดง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 103 - 1 - 27014 - 1
   เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร พร้อมใบสมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"