HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Chinese Language Studies at BISU | ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ BISU
สถาบัน
สถานที่ตั้ง
ช่วงเวลารับสมัคร
ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานก่อนวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี
ช่วงเวลาเปิดเรียน
กันยายนของทุกปี
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • อายุ 18 - 25 ปี
 • สุขภาพแข็งแรง
 • มีความรู้พื้นฐานภาษาจีน
ค่าใช้จ่าย
 • ค่าเรียน 22,000 หยวนต่อ ปี
 • ค่าสมัคร 800 หยวน
 • ค่าที่พักต่อคนต่อวัน ประมาณ 35 - 65 หยวน หรือ 4,500 - 8,250 หยวนต่อคนต่อเทอม
เนื้อหาหลักสูตร
ภาษาจีน (สาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน, การท่องเที่ยวและการเงิน) การอ่าน การฟัง วีดีโอ สนทนา การเขียน การแปล การอ่านหนังสือพิมพ์
เอกสารและขั้นตอนในการสมัคร
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายสีขนาด 1 - 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
  • สำเนา Graduation Certification และ Transcripts ระดับมัธยมปลาย เป็นภาษาอังกฤษ
  • ผลสอบวัดความรู้ทางภาษาจีน HSK ระดับ 3 ขึ้นไป
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
  • จดหมายรับรองของผู้ปกครอง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง 1 ฉบับ (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มของทางมหาวิทยาลัยได้ที่นี่ค่ะ )
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศาลาแดง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 103 - 1 - 27014 - 1
   เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร พร้อมใบสมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
 • มาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)
หมายเหตุ
 • ไม่ต้องสอบเข้า
 • ระยะเวลาเรียน 4 ปี