HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs

ประวัติโดยย่อ

ก่อตั้งเมื่อปี 1929 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอันดับหนึ่งของเมืองฉงชิ่งและ ปัจจุบันเป็น 1 ใน 38 มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการวิจัยในโครงการ 985 รวมถึงเป็น 1 ใน 107 ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีน ในโครงการ 211 นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเมืองฉงชิ่ง ตัววิทยาเขตอยู่ในเขตซาผิงปาที่มีบรรยากาศร่มรื่น และเหมาะสำหรับการเรียน การค้นคว้าวิจัยนอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีชื่อเสียงทั้งด้านคุณภาพการเรียนการสอนและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในจีน ในปัจจุบันมหาวิทยาลัย มีนักเรียนต่างชาติกว่า 1000 พันคน จากร้อยกว่าประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดึงดูดนักเรียนต่างชาติมาที่ฉงชิ่งรวมถึงมนุษศาสตร์และภาษาต่างประเทศ  ในแต่ละปีจะมีนักศึกษาราว 600 คนจาก 45 ชาติ

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (SEBA) ก่อตั้งในปี 1937 นับเป็นคณะทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงในจีนและมีส่วนในการให้การศึกษากับบุคลากรที่มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน คณะได้ทุ่มเทกับงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆทางด้านบริหาร การฝึกอบรมและให้คำปรึกษาและบริการทางวิชาการ นักเรียน MBA มาจากเจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่ระดับสูงภาครัฐและผู้จัดการมืออาชีพโดยมีศิษย์เก่าจากทุกภาคส่วนของจีน

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

  หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศภาคภาษาอังกฤษ | Master in International Business (English Program)

   เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบเพื่อพัฒนาผู้นำของโลกธุรกิจในอนาคต หลักสูตรใช้เวลา 2 ปี โดยในปีแรกได้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โดยแน้นด้านการจัดการ การวิเคราะห์ การเรียนรู้ด้วยตนเองและการฝึกฝน

   1. ด้านการจัดการและวิเคราะห์ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การวิเคราะห์เชิงปริมาณและความรู้ที่จำเป็นในการจัดการ

   2. ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง จะมีการให้ความคิดใหม่ๆของการศึกษาด้านธุรกิจ เน้นการประเมินและพัฒนา

   3. ด้านการฝึกฝน นักเรียนจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้ประสบการณ์จริงผ่านทางการวางแผน การให้คำปรึกษา นอกจากนี้ นักเรียนสามารถฝึกงานในบริษัทของจีนและบริษัทต่างชาติ

   ในปีสอง นักเรียนสามารถเลือกลงวิชาเลือกตามที่คณะจัดให้รวมถึงการทำรายงานการวิเคราะห์ในเทอมสุดท้าย

  ค่าเรียน
หลักสูตร ค่าสมัคร ค่าเรียน
ป.โทบรรยายอังกฤษ
400 หยวน
98,000 หยวน / หลักสูตร

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


  ประเภทที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก

  ราคา / เทอม

  ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว เตียง ตู้เสื้อผ้า โทรทัศน์ โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ

   3,900 หยวน

  ห้องเดี่ยว  ห้องน้ำส่วนตัว เตียง ตู้เสื้อผ้า โทรทัศน์ โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ

  7,200 หยวนประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Chongqing University เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พักต่อคน
(ประมาณการ 135 วัน หรือ 4 เดือน)
ค่าวีซ่า  
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ฉงชิ่ง สายการบินแอร์เอเชีย  
รวมค่าใช้จ่าย  
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.85 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย ค่าทัศนศึกษา
 
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
  • ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง และ เอกสารรับรองวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
  • ผลสอบ TOEFL หรือ IELTS
  • จดหมายแนะนำจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ฉบับ
  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง (หรือผู้ค้ำประกัน) 1 ฉบับ
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศาลาแดง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 103 - 1 - 27014 - 1
   เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร พร้อมใบสมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)
 

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ยื่นเอกสารก่อนวันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี

รายละเอียดหลักสูตร

  Couse Type
  Modules
  Credit
  Compulsory courses Chinese
  6
  Chinese Culture
  6
  Managerial Economics
  3
  Organizational Behavior

  2.5
  Marketing Management
  3
  Statistical Analysis
  3
  Operations Management
  2.5
  Financial Management
  3
  Accounting
  3
  Strategic Management
  3
  Macroeconomics
  2
  Elective Courses Games and Economics Behavior
  2
  Service Marketing
  2
  Strategic Brand Management
  2
  Leadership and Organization Behavior
  2
  Human resources
  2
  Entrepreneurship
  2

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย


Gallery | ดูรูปทั้งหมด